مرتب سازی براساس
ساعت حرکت
تعداد صندلی خالی


شرکت مسافربری


ترمینال مبدا


بلیط اتوبوس سیرجان به بردسیر

روز پنج شنبه در تاریخ 1396/05/26

سیروسفر سیرجان
سیروسفر سیرجان
سيرجان به بردسير مقصدنهایی : کرمان
محل سوار شدن : پایانه سیرجان
اتوبوس اسکانيا44
1396/05/26
14:15
ظرفیت باقیمانده : 26 صندلی
65,000 ریال

توضیحات : 42255955-42252519
بردسير

سیروسفر سیرجان
سیروسفر سیرجان
سيرجان به بردسير مقصدنهایی : کرمان
محل سوار شدن : پایانه سیرجان
اتوبوس اسکانيا44
1396/05/26
16:15
ظرفیت باقیمانده : 39 صندلی
65,000 ریال

توضیحات : 42255955-42252519
بردسير

سیروسفر سیرجان
سیروسفر سیرجان
سيرجان به بردسير مقصدنهایی : کرمان
محل سوار شدن : پایانه سیرجان
اتوبوس بي9
1396/05/26
17:15
ظرفیت باقیمانده : 12 صندلی
90,000 ریال

توضیحات : 42255955-42252519
بردسير

سیروسفر سیرجان
سیروسفر سیرجان
سيرجان به بردسير مقصدنهایی : کرمان
محل سوار شدن : پایانه سیرجان
اتوبوس بي9
1396/05/26
18:00
ظرفیت باقیمانده : 6 صندلی
90,000 ریال

توضیحات : 42255955-42252519
بردسير

سیروسفر سیرجان
سیروسفر سیرجان
سيرجان به بردسير مقصدنهایی : کرمان
محل سوار شدن : پایانه سیرجان
اتوبوس بي9
1396/05/26
18:30
ظرفیت باقیمانده : 12 صندلی
90,000 ریال

توضیحات : 42255955-42252519
بردسير