مرتب سازی براساس
ساعت حرکت
تعداد صندلی خالی


شرکت مسافربری


ترمینال مبدا


بلیط اتوبوس زرین  شهر به آبادان

روز پنج شنبه در تاریخ 1396/06/02

همسفر زرین شهر
همسفر زرین شهر
زرين شهر به آبادان
محل سوار شدن : ترمینال زرین شهر
اتوبوس VIP
1396/06/02
11:15
ظرفیت باقیمانده : 25 صندلی
600,000 ریال

ايذه اهواز

همسفر زرین شهر
همسفر زرین شهر
زرين شهر به آبادان مقصدنهایی : خرمشهر
محل سوار شدن : ترمینال زرین شهر
اتوبوس VIP
1396/06/02
21:15
ظرفیت باقیمانده : 25 صندلی
600,000 ریال

اهواز آبادان

همسفر زرین شهر
همسفر زرین شهر
زرين شهر به آبادان
محل سوار شدن : ترمینال زرین شهر
اتوبوس VIP
1396/06/02
22:15
ظرفیت باقیمانده : 25 صندلی
600,000 ریال

ايذه اهواز

همسفر زرین شهر
همسفر زرین شهر
زرين شهر به آبادان
محل سوار شدن : ترمینال زرین شهر
اتوبوس اسكانيا
1396/06/02
22:15
ظرفیت باقیمانده : 44 صندلی
350,000 ریال

ايذه اهواز

همسفر زرین شهر
همسفر زرین شهر
زرين شهر به آبادان
محل سوار شدن : ترمینال زرین شهر
اتوبوس VIP
1396/06/02
23:30
ظرفیت باقیمانده : 19 صندلی
600,000 ریال

اهواز