مرتب سازی براساس
ساعت حرکت
تعداد صندلی خالی


شرکت مسافربری
ترمینال مبدا


بلیط اتوبوس خمینی  شهر به کرج

روز چهار شنبه در تاریخ 1396/09/01

ایران پیما خمینی شهر
ایران پیما خمینی شهر
خميني شهر به کرج
محل سوار شدن : پایانه مهربین خمینی شهر
اتوبوس وي اي پي
1396/09/01
11:00
ظرفیت باقیمانده : 4 صندلی
340,000 ریال

توضیحات : همراه داشتن کارت شناسايي مسافر الزامي مي باشد
تهران جنوب تهران آزادي قم
10 %
ترابر بی تا خمینی شهر
ترابر بی تا خمینی شهر
خميني شهر به کرج
محل سوار شدن : پایانه مهربین خمینی شهر
اتوبوس وي آي پي
1396/09/01
11:00
ظرفیت باقیمانده : 9 صندلی
330,000 ریال
297,000 ریال

توضیحات : جهت سوار شدن با شرکت هماهنگ باشيد
تهران جنوب تهران آزادي قم

همسفر وطن خمینی شهر
همسفر وطن خمینی شهر
خميني شهر به کرج
محل سوار شدن : پایانه مهربین خمینی شهر
اتوبوس وي . آي . پي
1396/09/01
11:15
ظرفیت باقیمانده : 5 صندلی
350,000 ریال

توضیحات : توقف بعدي ترمينال کاوه
قم تهران جنوب ميدان آزادي
10 %
ترابر بی تا خمینی شهر
ترابر بی تا خمینی شهر
خميني شهر به کرج
محل سوار شدن : پایانه مهربین خمینی شهر
اتوبوس وي آي پي
1396/09/01
22:00
ظرفیت باقیمانده : 4 صندلی
330,000 ریال
297,000 ریال

توضیحات : توقف بعدي اصفهان ترمينال کاوه
شهريار فرودگاه بين المللي امام خمي قم

ایران پیما خمینی شهر
ایران پیما خمینی شهر
خميني شهر به کرج
محل سوار شدن : پایانه مهربین خمینی شهر
اتوبوس اسکانيا44
1396/09/01
23:30
ظرفیت باقیمانده : 4 صندلی
210,000 ریال

تهران جنوب تهران آزادي
10 %
ترابر بی تا خمینی شهر
ترابر بی تا خمینی شهر
خميني شهر به کرج
محل سوار شدن : پایانه مهربین خمینی شهر
اتوبوس اسکانيا44
1396/09/01
23:30
ظرفیت باقیمانده : 4 صندلی
210,000 ریال
189,000 ریال

توضیحات : برگشت از تهران ترمينال جنوب تعاوني 15 بي تا
قم تهران جنوب

همسفر وطن خمینی شهر
همسفر وطن خمینی شهر
خميني شهر به کرج
محل سوار شدن : پایانه مهربین خمینی شهر
اتوبوس اسکانيا
1396/09/01
23:30
ظرفیت باقیمانده : 7 صندلی
210,000 ریال

توضیحات : بليط خودراباسامانه پيامکي#333*724*خريداري نمائيد
قم ميدان آزادي