مرتب سازی براساس
ساعت حرکت
تعداد صندلی خالی


شرکت مسافربری


ترمینال مبدا


بلیط اتوبوس خمینی  شهر به قم

روز چهار شنبه در تاریخ 1397/01/01

ایران پیما خمینی شهر
ایران پیما خمینی شهر
خميني شهر به قم مقصدنهایی : تهران جنوب
محل سوار شدن : پایانه مهربین خمینی شهر
اتوبوس وي اي پي
1397/01/01
07:00
ظرفیت باقیمانده : 0 صندلی
240,000 ریال

توضیحات : جهت انتقاد و پيشنهادات ارتباط مستقيم با مديريت 09131194105
قم
5 %
لوان نور خمینی شهر
لوان نور خمینی شهر
خميني شهر به قم مقصدنهایی : پايانه جنوب
محل سوار شدن : پایانه مهربین خمینی شهر
اتوبوس وي آي پي
1397/01/01
07:00
ظرفیت باقیمانده : 0 صندلی
240,000 ریال
228,000 ریال

توضیحات : تهران جنوب / وي آي پي درجه يک 25 صندلي
تهران قم
11 %
رویال سفر ایرانیان خمینی شهر
رویال سفر ایرانیان خمینی شهر
خميني شهر به قم مقصدنهایی : پايانه جنوب
محل سوار شدن : پایانه مهربین خمینی شهر
اتوبوس VIP
1397/01/01
09:15
ظرفیت باقیمانده : 6 صندلی
240,000 ریال
213,600 ریال

توضیحات : قبل ازتهيه بليط اينترنتي با شرکت هماهنگي انجام شود
قم
5 %
لوان نور خمینی شهر
لوان نور خمینی شهر
خميني شهر به قم مقصدنهایی : پايانه جنوب
محل سوار شدن : پایانه مهربین خمینی شهر
اتوبوس ولو 44
1397/01/01
09:40
ظرفیت باقیمانده : 0 صندلی
140,000 ریال
133,000 ریال

توضیحات : تهران جنوب / ويژه 44 صندلي
تهران قم
10 %
ترابر بی تا خمینی شهر
ترابر بی تا خمینی شهر
خميني شهر به قم مقصدنهایی : تهران جنوب
محل سوار شدن : پایانه مهربین خمینی شهر
اتوبوس اسکانيا مارال
1397/01/01
09:40
ظرفیت باقیمانده : 8 صندلی
140,000 ریال
126,000 ریال

توضیحات : برگشت از پايانه جنوب تعاوني 15 ترابر بي تا
قم
10 %
همسفر وطن خمینی شهر
همسفر وطن خمینی شهر
خميني شهر به قم مقصدنهایی : تهران جنوب
محل سوار شدن : پایانه مهربین خمینی شهر
اتوبوس اسکانيا
1397/01/01
09:45
ظرفیت باقیمانده : 1 صندلی
140,000 ریال
126,000 ریال

توضیحات : بليط خودراباسامانه پيامکي#333*724*خريداري نمائيد
قم
5 %
لوان نور خمینی شهر
لوان نور خمینی شهر
خميني شهر به قم مقصدنهایی : پايانه غرب
محل سوار شدن : پایانه مهربین خمینی شهر
اتوبوس وي آي پي
1397/01/01
11:00
ظرفیت باقیمانده : 0 صندلی
240,000 ریال
228,000 ریال

توضیحات : تهران ميدان آزادي / وي آي پي 25 صندلي
قم پايانه جنوب تهران
11 %
رویال سفر ایرانیان خمینی شهر
رویال سفر ایرانیان خمینی شهر
خميني شهر به قم مقصدنهایی : پايانه جنوب
محل سوار شدن : پایانه مهربین خمینی شهر
اتوبوس اسکانيا 30
1397/01/01
14:00
ظرفیت باقیمانده : 15 صندلی
185,000 ریال
164,650 ریال

توضیحات : صدوربليط رفت وبرگشت درشرکت رويال سفر واقع درترمينال مهربين
قم
10 %
ترابر بی تا خمینی شهر
ترابر بی تا خمینی شهر
خميني شهر به قم مقصدنهایی : تهران جنوب
محل سوار شدن : پایانه مهربین خمینی شهر
اتوبوس کلاسيک مارال
1397/01/01
14:00
ظرفیت باقیمانده : 12 صندلی
185,000 ریال
166,500 ریال

توضیحات : برگشت از پايانه جنوب تعاوني 15 ترابر بي تا
قم
10 %
همسفر وطن خمینی شهر
همسفر وطن خمینی شهر
خميني شهر به قم مقصدنهایی : تهران جنوب
محل سوار شدن : پایانه مهربین خمینی شهر
اتوبوس کلاسيک30
1397/01/01
14:00
ظرفیت باقیمانده : 3 صندلی
185,000 ریال
166,500 ریال

توضیحات : بليط خودراباسامانه پيامکي#333*724*خريداري نمائيد
قم
5 %
لوان نور خمینی شهر
لوان نور خمینی شهر
خميني شهر به قم مقصدنهایی : پايانه جنوب
محل سوار شدن : پایانه مهربین خمینی شهر
اتوبوس کلاسيک 30نفره
1397/01/01
14:15
ظرفیت باقیمانده : 2 صندلی
185,000 ریال
175,750 ریال

توضیحات : مارال / کلاسيک 30 صندلي
قم تهران
11 %
رویال سفر ایرانیان خمینی شهر
رویال سفر ایرانیان خمینی شهر
خميني شهر به قم مقصدنهایی : پايانه جنوب
محل سوار شدن : پایانه مهربین خمینی شهر
اتوبوس اسکانيا44
1397/01/01
15:15
ظرفیت باقیمانده : 15 صندلی
140,000 ریال
124,600 ریال

توضیحات : صدوربليط رفت وبرگشت درشرکت رويال سفر واقع درترمينال مهربين
قم
10 %
ترابر بی تا خمینی شهر
ترابر بی تا خمینی شهر
خميني شهر به قم مقصدنهایی : تهران جنوب
محل سوار شدن : پایانه مهربین خمینی شهر
اتوبوس اسکانيا44
1397/01/01
15:15
ظرفیت باقیمانده : 12 صندلی
140,000 ریال
126,000 ریال

توضیحات : برگشت از پايانه جنوب تعاوني 15 ترابر بي تا
قم
10 %
همسفر وطن خمینی شهر
همسفر وطن خمینی شهر
خميني شهر به قم مقصدنهایی : تهران جنوب
محل سوار شدن : پایانه مهربین خمینی شهر
اتوبوس اسکانيا
1397/01/01
15:15
ظرفیت باقیمانده : 6 صندلی
140,000 ریال
126,000 ریال

توضیحات : بليط رزرو خودراباسامانه پيامکي#333*724*خريداري نمائيد
قم تهران آرژانتين
5 %
لوان نور خمینی شهر
لوان نور خمینی شهر
خميني شهر به قم مقصدنهایی : پايانه جنوب
محل سوار شدن : پایانه مهربین خمینی شهر
اتوبوس ولو 44
1397/01/01
15:15
ظرفیت باقیمانده : 2 صندلی
140,000 ریال
133,000 ریال

توضیحات : تهران جنوب / ويژه 44 صندلي
تهران قم
10 %
همسفر وطن خمینی شهر
همسفر وطن خمینی شهر
خميني شهر به قم مقصدنهایی : تهران آرژانتين
محل سوار شدن : پایانه مهربین خمینی شهر
اتوبوس وي . آي . پي
1397/01/01
15:30
ظرفیت باقیمانده : 0 صندلی
240,000 ریال
216,000 ریال

توضیحات : توقف بعدي شاهين شهر
قم تهران جنوب
11 %
رویال سفر ایرانیان خمینی شهر
رویال سفر ایرانیان خمینی شهر
خميني شهر به قم مقصدنهایی : پايانه بيهقي
محل سوار شدن : پایانه مهربین خمینی شهر
اتوبوس مان وي0اي 0پي
1397/01/01
15:30
ظرفیت باقیمانده : 6 صندلی
240,000 ریال
213,600 ریال

توضیحات : صدوربليط رفت وبرگشت درشرکت رويال سفر واقع درترمينال مهربين
قم پايانه جنوب
10 %
ترابر بی تا خمینی شهر
ترابر بی تا خمینی شهر
خميني شهر به قم مقصدنهایی : تهران آرژانتين
محل سوار شدن : پایانه مهربین خمینی شهر
اتوبوس وي آي پي مارال
1397/01/01
17:00
ظرفیت باقیمانده : 0 صندلی
240,000 ریال
216,000 ریال

توضیحات : جهت سوار شدن با شرکت هماهنگ باشيد
قم تهران جنوب
5 %
لوان نور خمینی شهر
لوان نور خمینی شهر
خميني شهر به قم مقصدنهایی : پايانه بيهقي
محل سوار شدن : پایانه مهربین خمینی شهر
اتوبوس وي آي پي
1397/01/01
17:00
ظرفیت باقیمانده : 3 صندلی
240,000 ریال
228,000 ریال

توضیحات : مارال / وي آي پي 25 صندلي
قم پايانه جنوب تهران
11 %
رویال سفر ایرانیان خمینی شهر
رویال سفر ایرانیان خمینی شهر
خميني شهر به قم مقصدنهایی : پايانه بيهقي
محل سوار شدن : پایانه مهربین خمینی شهر
اتوبوس VIP
1397/01/01
17:00
ظرفیت باقیمانده : 3 صندلی
240,000 ریال
213,600 ریال

توضیحات : صدوربليط رفت وبرگشت درشرکت رويال سفر واقع درترمينال مهربين
قم پايانه جنوب
10 %
همسفر وطن خمینی شهر
همسفر وطن خمینی شهر
خميني شهر به قم مقصدنهایی : تهران جنوب
محل سوار شدن : پایانه مهربین خمینی شهر
اتوبوس وي . آي . پي
1397/01/01
17:15
ظرفیت باقیمانده : 0 صندلی
240,000 ریال
216,000 ریال

توضیحات : توقف بعدي شاهين شهر
قم تهران آرژانتين
10 %
ترابر بی تا خمینی شهر
ترابر بی تا خمینی شهر
خميني شهر به قم مقصدنهایی : کرج
محل سوار شدن : پایانه مهربین خمینی شهر
اتوبوس وي آي پي مارال
1397/01/01
22:00
ظرفیت باقیمانده : 4 صندلی
240,000 ریال
216,000 ریال

توضیحات : توقف بعدي اصفهان ترمينال کاوه
شهريار فرودگاه بين المللي امام خمي قم
10 %
همسفر وطن خمینی شهر
همسفر وطن خمینی شهر
خميني شهر به قم مقصدنهایی : کرج
محل سوار شدن : پایانه مهربین خمینی شهر
اتوبوس کلاسيک29
1397/01/01
23:40
ظرفیت باقیمانده : 4 صندلی
185,000 ریال
166,500 ریال

توضیحات : بليط خودراباسامانه پيامکي#333*724*خريداري نمائيد
قم ميدان آزادي

ایران پیما خمینی شهر
ایران پیما خمینی شهر
خميني شهر به قم مقصدنهایی : کرج
محل سوار شدن : پایانه مهربین خمینی شهر
اتوبوس کلاسيک 29
1397/01/01
23:40
ظرفیت باقیمانده : 3 صندلی
185,000 ریال

توضیحات : جهت انتقاد و پيشنهادات ارتباط مستقيم با مديريت 09131194105
قم تهران آزادي
10 %
ترابر بی تا خمینی شهر
ترابر بی تا خمینی شهر
خميني شهر به قم مقصدنهایی : تهران آرژانتين
محل سوار شدن : پایانه مهربین خمینی شهر
اتوبوس درسا مانيتوردار
1397/01/01
23:59
ظرفیت باقیمانده : 14 صندلی
240,000 ریال
216,000 ریال

توضیحات : برگشت از پايانه جنوب تعاوني 15 ترابر بي تا
تهران جنوب قم
5 %
لوان نور خمینی شهر
لوان نور خمینی شهر
خميني شهر به قم مقصدنهایی : پايانه بيهقي
محل سوار شدن : پایانه مهربین خمینی شهر
اتوبوس وي آي پي
1397/01/01
23:59
ظرفیت باقیمانده : 2 صندلی
240,000 ریال
228,000 ریال

توضیحات : تهران آرژانتين / درسا مانيتوردار تخت شو / وي آي پي 25 صندلي
قم پايانه جنوب تهران
11 %
رویال سفر ایرانیان خمینی شهر
رویال سفر ایرانیان خمینی شهر
خميني شهر به قم مقصدنهایی : پايانه بيهقي
محل سوار شدن : پایانه مهربین خمینی شهر
اتوبوس درسا مانيتوردار
1397/01/01
23:59
ظرفیت باقیمانده : 17 صندلی
240,000 ریال
213,600 ریال

توضیحات : صندلي تخت شو*مانيتورشخصي*پذيرايي
قم پايانه جنوب