مرتب سازی براساس
ساعت حرکت
تعداد صندلی خالی


شرکت مسافربری
ترمینال مبدا


بلیط اتوبوس خمینی  شهر به قم

روز سه شنبه در تاریخ 1396/08/30
10 %
ترابر بی تا خمینی شهر
ترابر بی تا خمینی شهر
خميني شهر به قم مقصدنهایی : تهران جنوب
محل سوار شدن : پایانه مهربین خمینی شهر
اتوبوس اسکانيا44
1396/08/30
09:40
ظرفیت باقیمانده : 7 صندلی
140,000 ریال
126,000 ریال

توضیحات : برگشت از تهران ترمينال جنوب تعاوني 15 بي تا
قم

همسفر وطن خمینی شهر
همسفر وطن خمینی شهر
خميني شهر به قم مقصدنهایی : تهران جنوب
محل سوار شدن : پایانه مهربین خمینی شهر
اتوبوس اسکانيا
1396/08/30
09:45
ظرفیت باقیمانده : 4 صندلی
140,000 ریال

توضیحات : بليط خودراباسامانه پيامکي#333*724*خريداري نمائيد
قم

ایران پیما خمینی شهر
ایران پیما خمینی شهر
خميني شهر به قم مقصدنهایی : کرج
محل سوار شدن : پایانه مهربین خمینی شهر
اتوبوس وي اي پي
1396/08/30
11:00
ظرفیت باقیمانده : 4 صندلی
240,000 ریال

توضیحات : همراه داشتن کارت شناسايي مسافر الزامي مي باشد
تهران جنوب تهران آزادي قم
10 %
ترابر بی تا خمینی شهر
ترابر بی تا خمینی شهر
خميني شهر به قم مقصدنهایی : کرج
محل سوار شدن : پایانه مهربین خمینی شهر
اتوبوس وي آي پي
1396/08/30
11:00
ظرفیت باقیمانده : 7 صندلی
240,000 ریال
216,000 ریال

توضیحات : جهت سوار شدن با شرکت هماهنگ باشيد
تهران جنوب تهران آزادي قم

همسفر وطن خمینی شهر
همسفر وطن خمینی شهر
خميني شهر به قم مقصدنهایی : کرج
محل سوار شدن : پایانه مهربین خمینی شهر
اتوبوس وي . آي . پي
1396/08/30
11:15
ظرفیت باقیمانده : 5 صندلی
240,000 ریال

توضیحات : توقف بعدي ترمينال کاوه
قم تهران جنوب ميدان آزادي

همسفر وطن خمینی شهر
همسفر وطن خمینی شهر
خميني شهر به قم مقصدنهایی : تهران جنوب
محل سوار شدن : پایانه مهربین خمینی شهر
اتوبوس مارال تک30
1396/08/30
14:00
ظرفیت باقیمانده : 4 صندلی
185,000 ریال

توضیحات : بليط خودراباسامانه پيامکي#333*724*خريداري نمائيد
قم
10 %
ترابر بی تا خمینی شهر
ترابر بی تا خمینی شهر
خميني شهر به قم مقصدنهایی : تهران جنوب
محل سوار شدن : پایانه مهربین خمینی شهر
اتوبوس مارال تک30
1396/08/30
14:00
ظرفیت باقیمانده : 11 صندلی
185,000 ریال
166,500 ریال

توضیحات : برگشت از تهران ترمينال جنوب تعاوني 15 بي تا
قم

همسفر وطن خمینی شهر
همسفر وطن خمینی شهر
خميني شهر به قم مقصدنهایی : تهران جنوب
محل سوار شدن : پایانه مهربین خمینی شهر
اتوبوس اسکانيا
1396/08/30
15:15
ظرفیت باقیمانده : 14 صندلی
140,000 ریال

توضیحات : بليط رزرو خودراباسامانه پيامکي#333*724*خريداري نمائيد
قم تهران آرژانتين
10 %
ترابر بی تا خمینی شهر
ترابر بی تا خمینی شهر
خميني شهر به قم مقصدنهایی : تهران جنوب
محل سوار شدن : پایانه مهربین خمینی شهر
اتوبوس اسکانيا44
1396/08/30
15:15
ظرفیت باقیمانده : 15 صندلی
140,000 ریال
126,000 ریال

توضیحات : برگشت از تهران ترمينال جنوب تعاوني 15 بي تا
قم

همسفر وطن خمینی شهر
همسفر وطن خمینی شهر
خميني شهر به قم مقصدنهایی : تهران آرژانتين
محل سوار شدن : پایانه مهربین خمینی شهر
اتوبوس وي . آي . پي
1396/08/30
15:30
ظرفیت باقیمانده : 9 صندلی
240,000 ریال

توضیحات : توقف بعدي شاهين شهر
قم تهران جنوب
10 %
ترابر بی تا خمینی شهر
ترابر بی تا خمینی شهر
خميني شهر به قم مقصدنهایی : تهران آرژانتين
محل سوار شدن : پایانه مهربین خمینی شهر
اتوبوس وي آي پي
1396/08/30
17:00
ظرفیت باقیمانده : 3 صندلی
240,000 ریال
216,000 ریال

توضیحات : جهت سوار شدن با شرکت هماهنگ باشيد
قم تهران جنوب
10 %
ترابر بی تا خمینی شهر
ترابر بی تا خمینی شهر
خميني شهر به قم مقصدنهایی : کرج
محل سوار شدن : پایانه مهربین خمینی شهر
اتوبوس وي آي پي
1396/08/30
22:00
ظرفیت باقیمانده : 4 صندلی
240,000 ریال
216,000 ریال

توضیحات : توقف بعدي اصفهان ترمينال کاوه
شهريار فرودگاه بين المللي امام خمي قم

همسفر وطن خمینی شهر
همسفر وطن خمینی شهر
خميني شهر به قم مقصدنهایی : کرج
محل سوار شدن : پایانه مهربین خمینی شهر
اتوبوس اسکانيا
1396/08/30
23:30
ظرفیت باقیمانده : 8 صندلی
140,000 ریال

توضیحات : بليط خودراباسامانه پيامکي#333*724*خريداري نمائيد
قم ميدان آزادي

ایران پیما خمینی شهر
ایران پیما خمینی شهر
خميني شهر به قم مقصدنهایی : تهران جنوب
محل سوار شدن : پایانه مهربین خمینی شهر
اتوبوس وي اي پي
1396/08/30
23:55
ظرفیت باقیمانده : 6 صندلی
240,000 ریال

قم تهران آزادي
10 %
ترابر بی تا خمینی شهر
ترابر بی تا خمینی شهر
خميني شهر به قم مقصدنهایی : تهران جنوب
محل سوار شدن : پایانه مهربین خمینی شهر
اتوبوس وي آي پي
1396/08/30
23:59
ظرفیت باقیمانده : 19 صندلی
240,000 ریال
216,000 ریال

توضیحات : برگشت از تهران ترمينال جنوب تعاوني 15 بي تا
تهران آزادي قم

همسفر وطن خمینی شهر
همسفر وطن خمینی شهر
خميني شهر به قم مقصدنهایی : تهران جنوب
محل سوار شدن : پایانه مهربین خمینی شهر
اتوبوس کلاسيک30
1396/08/30
23:59
ظرفیت باقیمانده : 25 صندلی
185,000 ریال

توضیحات : بليط خودراباسامانه پيامکي#333*724*خريداري نمائيد
قم تهران آرژانتين