مرتب سازی براساس
ساعت حرکت
تعداد صندلی خالی


شرکت مسافربری
ترمینال مبدا


مبدا
مقصد
تاریخ حرکت
برای جستجو کلیک کنید.

نتایج جستجوی بلیط اتوبوس از مبدا به مقصد در روز به تاریخ

خميني شهر تهران جنوب

پایانه مهربین خمینی شهر

قم

1396/03/02

07:00

3

اتوبوس وي اي پي

240,000 ريال

ايران پيما مهمان نوازجاده ها
قم

خميني شهر تهران جنوب

پایانه مهربین خمینی شهر

قم

1396/03/02

07:00

2

اتوبوس وي آي پي

% 10

240,000 ریال

216,000 ريال

برگشت از تهران ترمينال جنوب تعاوني 15 بي تا
قم

خميني شهر تهران جنوب

پایانه مهربین خمینی شهر

قم

1396/03/02

09:15

3

اتوبوس وي اي پي

240,000 ريال

ايران پيما مهمان نوازجاده ها
قم

خميني شهر تهران جنوب

پایانه مهربین خمینی شهر

قم

1396/03/02

09:40

11

اتوبوس اسکانيا44

% 10

140,000 ریال

126,000 ريال

برگشت از تهران ترمينال جنوب تعاوني 15 بي تا
قم

خميني شهر تهران جنوب

پایانه مهربین خمینی شهر

قم

1396/03/02

09:45

1

اتوبوس اسکانيا

140,000 ريال

بليط خودراباسامانه پيامکي#333*724*خريداري نمائيد
قم

خميني شهر تهران جنوب

پایانه مهربین خمینی شهر

قم

1396/03/02

14:00

4

اتوبوس مارال تک30

180,000 ريال

بليط خودراباسامانه پيامکي#333*724*خريداري نمائيد
قم

خميني شهر تهران جنوب

پایانه مهربین خمینی شهر

قم

1396/03/02

14:00

3

اتوبوس 32کلاسيک

185,000 ريال

ايران پيما مهمان نوازجاده ها
قم

خميني شهر تهران جنوب

پایانه مهربین خمینی شهر

قم

1396/03/02

14:00

10

اتوبوس مارال تک30

% 10

185,000 ریال

166,500 ريال

برگشت از تهران ترمينال جنوب تعاوني 15 بي تا
قم

خميني شهر تهران جنوب

پایانه مهربین خمینی شهر

قم

1396/03/02

15:15

14

اتوبوس اسکانيا44

% 10

140,000 ریال

126,000 ريال

برگشت از تهران ترمينال جنوب تعاوني 15 بي تا
قم

خميني شهر تهران جنوب

پایانه مهربین خمینی شهر

قم

1396/03/02

15:15

4

اتوبوس اسکانيا44

140,000 ريال

ايران پيما مهمان نوازجاده ها
قم

خميني شهر تهران جنوب

پایانه مهربین خمینی شهر

قم

1396/03/02

15:15

14

اتوبوس اسکانيا

140,000 ريال

بليط رزرو خودراباسامانه پيامکي#333*724*خريداري نمائيد
قم تهران آرژانتين

خميني شهر کرج

پایانه مهربین خمینی شهر

قم

1396/03/02

22:00

4

اتوبوس وي آي پي

% 10

240,000 ریال

216,000 ريال

توقف بعدي اصفهان ترمينال کاوه
شهريار فرودگاه بين المللي امام خمي قم

خميني شهر کرج

پایانه مهربین خمینی شهر

قم

1396/03/02

23:30

8

اتوبوس اسکانيا

140,000 ريال

بليط خودراباسامانه پيامکي#333*724*خريداري نمائيد
قم ميدان آزادي

خميني شهر کرج

پایانه مهربین خمینی شهر

قم

1396/03/02

23:30

4

اتوبوس اسکانيا44

% 10

140,000 ریال

126,000 ريال

برگشت از تهران ترمينال جنوب تعاوني 15 بي تا
قم

خميني شهر تهران آرژانتين

پایانه مهربین خمینی شهر

قم

1396/03/02

23:45

6

اتوبوس وي اي پي

240,000 ريال

ايران پيما مهمان نوازجاده ها
قم تهران جنوب

خميني شهر تهران جنوب

پایانه مهربین خمینی شهر

قم

1396/03/02

23:59

24

اتوبوس کلاسيک30

180,000 ريال

بليط خودراباسامانه پيامکي#333*724*خريداري نمائيد
قم تهران آرژانتين

خميني شهر تهران جنوب

پایانه مهربین خمینی شهر

قم

1396/03/02

23:59

17

اتوبوس وي آي پي

% 10

240,000 ریال

216,000 ريال

برگشت از تهران ترمينال جنوب تعاوني 15 بي تا
تهران آزادي قم