مرتب سازی براساس
ساعت حرکت
تعداد صندلی خالی


شرکت مسافربری


ترمینال مبدا


بلیط اتوبوس خمینی  شهر به قم

روز پنج شنبه در تاریخ 1396/10/28
5 %
لوان نور خمینی شهر
لوان نور خمینی شهر
خميني شهر به قم مقصدنهایی : پايانه جنوب
محل سوار شدن : پایانه مهربین خمینی شهر
اتوبوس وي آي پي
1396/10/28
07:00
ظرفیت باقیمانده : 0 صندلی
240,000 ریال
228,000 ریال

توضیحات : تهران جنوب
تهران قم

ایران پیما خمینی شهر
ایران پیما خمینی شهر
خميني شهر به قم مقصدنهایی : تهران جنوب
محل سوار شدن : پایانه مهربین خمینی شهر
اتوبوس وي اي پي
1396/10/28
07:00
ظرفیت باقیمانده : 3 صندلی
240,000 ریال

توضیحات : همراه داشتن کارت شناسايي مسافر الزامي مي باشد
قم
5 %
رویال سفر ایرانیان خمینی شهر
رویال سفر ایرانیان خمینی شهر
خميني شهر به قم مقصدنهایی : پايانه جنوب
محل سوار شدن : پایانه مهربین خمینی شهر
اتوبوس VIP
1396/10/28
09:15
ظرفیت باقیمانده : 3 صندلی
240,000 ریال
228,000 ریال

توضیحات : جهت تهيه بليط برگشت به دفتررويال سفر خميني شهرمراجعه کنيد
قم
5 %
رویال سفر ایرانیان خمینی شهر
رویال سفر ایرانیان خمینی شهر
خميني شهر به قم مقصدنهایی : پايانه جنوب
محل سوار شدن : پایانه مهربین خمینی شهر
اتوبوس اسکانيا44
1396/10/28
09:30
ظرفیت باقیمانده : 14 صندلی
140,000 ریال
133,000 ریال

توضیحات : جهت تهيه بليط برگشت به دفتررويال سفر خميني شهرمراجعه کنيد
قم
5 %
لوان نور خمینی شهر
لوان نور خمینی شهر
خميني شهر به قم مقصدنهایی : پايانه جنوب
محل سوار شدن : پایانه مهربین خمینی شهر
اتوبوس ولو 44
1396/10/28
09:40
ظرفیت باقیمانده : 2 صندلی
140,000 ریال
133,000 ریال

توضیحات : تهران جنوب
تهران قم
10 %
ترابر بی تا خمینی شهر
ترابر بی تا خمینی شهر
خميني شهر به قم مقصدنهایی : تهران جنوب
محل سوار شدن : پایانه مهربین خمینی شهر
اتوبوس اسکانيا مارال
1396/10/28
09:40
ظرفیت باقیمانده : 12 صندلی
140,000 ریال
126,000 ریال

توضیحات : برگشت از تهران ترمينال جنوب تعاوني 15 بي تا
قم
12 %
همسفر وطن خمینی شهر
همسفر وطن خمینی شهر
خميني شهر به قم مقصدنهایی : تهران جنوب
محل سوار شدن : پایانه مهربین خمینی شهر
اتوبوس اسکانيا
1396/10/28
09:45
ظرفیت باقیمانده : 5 صندلی
140,000 ریال
123,200 ریال

توضیحات : بليط خودراباسامانه پيامکي#333*724*خريداري نمائيد
قم
5 %
لوان نور خمینی شهر
لوان نور خمینی شهر
خميني شهر به قم مقصدنهایی : پايانه جنوب
محل سوار شدن : پایانه مهربین خمینی شهر
اتوبوس ولو 44
1396/10/28
14:00
ظرفیت باقیمانده : 2 صندلی
140,000 ریال
133,000 ریال

قم تهران
12 %
همسفر وطن خمینی شهر
همسفر وطن خمینی شهر
خميني شهر به قم مقصدنهایی : تهران جنوب
محل سوار شدن : پایانه مهربین خمینی شهر
اتوبوس اسکانيا
1396/10/28
14:00
ظرفیت باقیمانده : 4 صندلی
140,000 ریال
123,200 ریال

توضیحات : بليط خودراباسامانه پيامکي#333*724*خريداري نمائيد
قم
5 %
رویال سفر ایرانیان خمینی شهر
رویال سفر ایرانیان خمینی شهر
خميني شهر به قم مقصدنهایی : پايانه جنوب
محل سوار شدن : پایانه مهربین خمینی شهر
اتوبوس اسکانيا44
1396/10/28
14:00
ظرفیت باقیمانده : 12 صندلی
140,000 ریال
133,000 ریال

توضیحات : جهت تهيه بليط برگشت به دفتررويال سفر خميني شهرمراجعه کنيد
قم
10 %
ترابر بی تا خمینی شهر
ترابر بی تا خمینی شهر
خميني شهر به قم مقصدنهایی : تهران جنوب
محل سوار شدن : پایانه مهربین خمینی شهر
اتوبوس اسکانيا مارال
1396/10/28
14:00
ظرفیت باقیمانده : 14 صندلی
140,000 ریال
126,000 ریال

توضیحات : برگشت از تهران ترمينال جنوب تعاوني 15 بي تا
قم

ایران پیما خمینی شهر
ایران پیما خمینی شهر
خميني شهر به قم مقصدنهایی : تهران جنوب
محل سوار شدن : پایانه مهربین خمینی شهر
اتوبوس اسکانيا44
1396/10/28
14:00
ظرفیت باقیمانده : 0 صندلی
140,000 ریال

توضیحات : همراه داشتن کارت شناسايي مسافر الزامي مي باشد
تهران قم
5 %
لوان نور خمینی شهر
لوان نور خمینی شهر
خميني شهر به قم مقصدنهایی : پايانه جنوب
محل سوار شدن : پایانه مهربین خمینی شهر
اتوبوس ولو 44
1396/10/28
15:15
ظرفیت باقیمانده : 2 صندلی
140,000 ریال
133,000 ریال

توضیحات : تهران جنوب
تهران قم
5 %
رویال سفر ایرانیان خمینی شهر
رویال سفر ایرانیان خمینی شهر
خميني شهر به قم مقصدنهایی : پايانه جنوب
محل سوار شدن : پایانه مهربین خمینی شهر
اتوبوس اسکانيا44
1396/10/28
15:15
ظرفیت باقیمانده : 15 صندلی
140,000 ریال
133,000 ریال

توضیحات : جهت تهيه بليط برگشت به دفتررويال سفر خميني شهرمراجعه کنيد
قم
12 %
همسفر وطن خمینی شهر
همسفر وطن خمینی شهر
خميني شهر به قم مقصدنهایی : تهران آرژانتين
محل سوار شدن : پایانه مهربین خمینی شهر
اتوبوس وي . آي . پي
1396/10/28
15:30
ظرفیت باقیمانده : 9 صندلی
240,000 ریال
211,200 ریال

توضیحات : توقف بعدي شاهين شهر
قم تهران جنوب
5 %
رویال سفر ایرانیان خمینی شهر
رویال سفر ایرانیان خمینی شهر
خميني شهر به قم مقصدنهایی : پايانه بيهقي
محل سوار شدن : پایانه مهربین خمینی شهر
اتوبوس VIP
1396/10/28
15:30
ظرفیت باقیمانده : 6 صندلی
240,000 ریال
228,000 ریال

توضیحات : جهت تهيه بليط برگشت به دفتررويال سفر خميني شهرمراجعه کنيد
قم پايانه جنوب
12 %
همسفر وطن خمینی شهر
همسفر وطن خمینی شهر
خميني شهر به قم مقصدنهایی : تهران جنوب
محل سوار شدن : پایانه مهربین خمینی شهر
اتوبوس وي . آي . پي
1396/10/28
17:00
ظرفیت باقیمانده : 25 صندلی
240,000 ریال
211,200 ریال

توضیحات : توقف بعدي شاهين شهر
قم تهران آرژانتين
5 %
رویال سفر ایرانیان خمینی شهر
رویال سفر ایرانیان خمینی شهر
خميني شهر به قم مقصدنهایی : پايانه بيهقي
محل سوار شدن : پایانه مهربین خمینی شهر
اتوبوس VIP
1396/10/28
17:00
ظرفیت باقیمانده : 3 صندلی
240,000 ریال
228,000 ریال

توضیحات : جهت تهيه بليط برگشت به دفتررويال سفر خميني شهرمراجعه کنيد
قم پايانه جنوب
10 %
ترابر بی تا خمینی شهر
ترابر بی تا خمینی شهر
خميني شهر به قم مقصدنهایی : تهران آرژانتين
محل سوار شدن : پایانه مهربین خمینی شهر
اتوبوس وي آي پي مارال
1396/10/28
17:00
ظرفیت باقیمانده : 3 صندلی
240,000 ریال
216,000 ریال

توضیحات : جهت سوار شدن با شرکت هماهنگ باشيد
قم تهران جنوب
10 %
ترابر بی تا خمینی شهر
ترابر بی تا خمینی شهر
خميني شهر به قم مقصدنهایی : کرج
محل سوار شدن : پایانه مهربین خمینی شهر
اتوبوس وي آي پي مارال
1396/10/28
22:00
ظرفیت باقیمانده : 4 صندلی
240,000 ریال
216,000 ریال

توضیحات : توقف بعدي اصفهان ترمينال کاوه
شهريار فرودگاه بين المللي امام خمي قم
12 %
همسفر وطن خمینی شهر
همسفر وطن خمینی شهر
خميني شهر به قم مقصدنهایی : کرج
محل سوار شدن : پایانه مهربین خمینی شهر
اتوبوس وي . آي . پي
1396/10/28
23:30
ظرفیت باقیمانده : 1 صندلی
240,000 ریال
211,200 ریال

توضیحات : بليط خودراباسامانه پيامکي#333*724*خريداري نمائيد
قم ميدان آزادي تهران جنوب
5 %
رویال سفر ایرانیان خمینی شهر
رویال سفر ایرانیان خمینی شهر
خميني شهر به قم مقصدنهایی : کرج
محل سوار شدن : پایانه مهربین خمینی شهر
اتوبوس VIP
1396/10/28
23:30
ظرفیت باقیمانده : 9 صندلی
240,000 ریال
228,000 ریال

توضیحات : قابل توجه مسافرين پايانه غرب.محل پياده شدن ميدان آزادي مي باشد
قم پايانه غرب

ترابر بی تا خمینی شهر
ترابر بی تا خمینی شهر
خميني شهر به قم مقصدنهایی : تهران جنوب
محل سوار شدن : پایانه مهربین خمینی شهر
اتوبوس اسکانيا44
1396/10/28
23:55
ظرفیت باقیمانده : 8 صندلی
140,000 ریال

توضیحات : برگشت از ترمينال جنوب ترابر بي تا تعاوني 15
قم
5 %
رویال سفر ایرانیان خمینی شهر
رویال سفر ایرانیان خمینی شهر
خميني شهر به قم مقصدنهایی : پايانه جنوب
محل سوار شدن : پایانه مهربین خمینی شهر
اتوبوس VIP
1396/10/28
23:59
ظرفیت باقیمانده : 19 صندلی
240,000 ریال
228,000 ریال

توضیحات : قابل توجه مسافرين پايانه غرب.محل پياده شدن ميدان آزادي مي باشد
قم پايانه غرب