بلیط اتوبوس خمینی  شهر به فرودگاه امام خمینی

روز دو شنبه در تاریخ 1397/05/29