مرتب سازی براساس
ساعت حرکت
تعداد صندلی خالی


شرکت مسافربریترمینال مبدا


بلیط اتوبوس خمینی  شهر به دورود

روز شنبه در تاریخ 1396/04/31

ترابر بی تا خمینی شهر
ترابر بی تا خمینی شهر
خميني شهر به دورود مقصدنهایی : خرم اباد (کمال وند)
محل سوار شدن : پایانه مهربین خمینی شهر
اتوبوس اسکانيا44
1396/04/31
13:45
ظرفیت باقیمانده : 12 صندلی
140,000 ریال

توضیحات : جهت سوار شدن با شرکت هماهنگ باشيد
اليگودرز دورود ازنا

ترابر بی تا خمینی شهر
ترابر بی تا خمینی شهر
خميني شهر به دورود مقصدنهایی : اليگودرز
محل سوار شدن : پایانه مهربین خمینی شهر
اتوبوس اسکانيا44
1396/04/31
15:00
ظرفیت باقیمانده : 12 صندلی
140,000 ریال

توضیحات : جهت سوار شدن با شرکت هماهنگ باشيد
بروجرد دورود ازنا
10 %
ترابر بی تا خمینی شهر
ترابر بی تا خمینی شهر
خميني شهر به دورود مقصدنهایی : دزفول
محل سوار شدن : پایانه مهربین خمینی شهر
اتوبوس اسکانيا44
1396/04/31
21:00
ظرفیت باقیمانده : 16 صندلی
140,000 ریال
126,000 ریال

توضیحات : مسافرين محترم بستن کمربند ايمني الزاميست
خرم اباد (کمال وند) انديمشک ازنا اليگودرز دورود

همسفر وطن خمینی شهر
همسفر وطن خمینی شهر
خميني شهر به دورود مقصدنهایی : دزفول
محل سوار شدن : پایانه مهربین خمینی شهر
اتوبوس اسکانيا
1396/04/31
21:00
ظرفیت باقیمانده : 11 صندلی
170,000 ریال

توضیحات : سرويس ازنا،اليگودرز،فريدونشهردائرگرديد.
انديمشک خرم اباد (کمربندي) ازنا دورود اليگودرز