مرتب سازی براساس
ساعت حرکت
تعداد صندلی خالی


شرکت مسافربری
ترمینال مبدا


بلیط اتوبوس خمینی  شهر به خرم آباد

روز يكشنبه در تاریخ 1396/12/06
15 %
همسفر وطن خمینی شهر
همسفر وطن خمینی شهر
خميني شهر به خرم اباد (کمربندي) مقصدنهایی : دزفول
محل سوار شدن : پایانه مهربین خمینی شهر
اتوبوس وي . آي . پي
1396/12/06
10:30
ظرفیت باقیمانده : 6 صندلی
325,000 ریال
276,250 ریال

توضیحات : توقف بعدي ترمينال نجف اباد
خرم اباد (کمربندي) انديمشک
5 %
لوان نور خمینی شهر
لوان نور خمینی شهر
خميني شهر به خرم آباد (لرستان ) مقصدنهایی : دزفول
محل سوار شدن : پایانه مهربین خمینی شهر
اتوبوس ولو 44
1396/12/06
10:50
ظرفیت باقیمانده : 4 صندلی
220,000 ریال
209,000 ریال

ازنا اليگودرز انديمشک خرم آباد (لرستان ) دورود
10 %
ترابر بی تا خمینی شهر
ترابر بی تا خمینی شهر
خميني شهر به خرم اباد (کمال وند) مقصدنهایی : دزفول
محل سوار شدن : پایانه مهربین خمینی شهر
اتوبوس وي آي پي
1396/12/06
20:30
ظرفیت باقیمانده : 9 صندلی
335,000 ریال
301,500 ریال

توضیحات : جهت سوار شدن با شرکت هماهنگ باشيد
خرم اباد (کمال وند) انديمشک
5 %
لوان نور خمینی شهر
لوان نور خمینی شهر
خميني شهر به خرم آباد (لرستان ) مقصدنهایی : دزفول
محل سوار شدن : پایانه مهربین خمینی شهر
اتوبوس ولو 44
1396/12/06
21:00
ظرفیت باقیمانده : 4 صندلی
220,000 ریال
209,000 ریال

ازنا اليگودرز انديمشک خرم آباد (لرستان ) دورود
15 %
همسفر وطن خمینی شهر
همسفر وطن خمینی شهر
خميني شهر به خرم اباد (کمربندي) مقصدنهایی : دزفول
محل سوار شدن : پایانه مهربین خمینی شهر
اتوبوس اسکانيا
1396/12/06
21:00
ظرفیت باقیمانده : 14 صندلی
220,000 ریال
187,000 ریال

توضیحات : سرويس ازنا،اليگودرز،فريدونشهردائرگرديد.
انديمشک خرم اباد (کمربندي) ازنا دورود اليگودرز
10 %
ترابر بی تا خمینی شهر
ترابر بی تا خمینی شهر
خميني شهر به خرم اباد (کمال وند) مقصدنهایی : دزفول
محل سوار شدن : پایانه مهربین خمینی شهر
اتوبوس اسکانيا44
1396/12/06
21:00
ظرفیت باقیمانده : 12 صندلی
220,000 ریال
198,000 ریال

توضیحات : بستن کمربند ايمني الزاميست
اليگودرز انديمشک ازنا خرم اباد (کمال وند) دورود
15 %
همسفر وطن خمینی شهر
همسفر وطن خمینی شهر
خميني شهر به خرم اباد (کمربندي) مقصدنهایی : دزفول
محل سوار شدن : پایانه مهربین خمینی شهر
اتوبوس وي . آي . پي
1396/12/06
22:25
ظرفیت باقیمانده : 6 صندلی
325,000 ریال
276,250 ریال

توضیحات : بليط خودراباسامانه پيامکي#333*724*خريداري نمائيد
خرم اباد (کمربندي) انديمشک