مرتب سازی براساس
ساعت حرکت
تعداد صندلی خالی


شرکت مسافربری
ترمینال مبدا


مبدا
مقصد
تاریخ حرکت
برای جستجو کلیک کنید.

نتایج جستجوی بلیط اتوبوس از مبدا به مقصد در روز به تاریخ

خميني شهر تهران جنوب

پایانه مهربین خمینی شهر

تهران جنوب

1396/03/02

07:00

3

اتوبوس وي اي پي

330,000 ريال

ايران پيما مهمان نوازجاده ها
قم

خميني شهر تهران جنوب

پایانه مهربین خمینی شهر

تهران جنوب

1396/03/02

07:00

2

اتوبوس وي آي پي

% 10

330,000 ریال

297,000 ريال

برگشت از تهران ترمينال جنوب تعاوني 15 بي تا
قم

خميني شهر تهران جنوب

پایانه مهربین خمینی شهر

تهران جنوب

1396/03/02

09:15

3

اتوبوس وي اي پي

330,000 ريال

ايران پيما مهمان نوازجاده ها
قم

خميني شهر تهران جنوب

پایانه مهربین خمینی شهر

تهران جنوب

1396/03/02

09:40

11

اتوبوس اسکانيا44

% 10

200,000 ریال

180,000 ريال

برگشت از تهران ترمينال جنوب تعاوني 15 بي تا
قم

خميني شهر تهران جنوب

پایانه مهربین خمینی شهر

تهران جنوب

1396/03/02

09:45

1

اتوبوس اسکانيا

200,000 ريال

بليط خودراباسامانه پيامکي#333*724*خريداري نمائيد
قم

خميني شهر تهران جنوب

پایانه مهربین خمینی شهر

تهران جنوب

1396/03/02

14:00

4

اتوبوس مارال تک30

220,000 ريال

بليط خودراباسامانه پيامکي#333*724*خريداري نمائيد
قم

خميني شهر تهران جنوب

پایانه مهربین خمینی شهر

تهران جنوب

1396/03/02

14:00

10

اتوبوس مارال تک30

% 10

250,000 ریال

225,000 ريال

برگشت از تهران ترمينال جنوب تعاوني 15 بي تا
قم

خميني شهر تهران جنوب

پایانه مهربین خمینی شهر

تهران جنوب

1396/03/02

14:00

3

اتوبوس 32کلاسيک

260,000 ريال

ايران پيما مهمان نوازجاده ها
قم

خميني شهر تهران جنوب

پایانه مهربین خمینی شهر

تهران جنوب

1396/03/02

15:15

14

اتوبوس اسکانيا

200,000 ريال

بليط رزرو خودراباسامانه پيامکي#333*724*خريداري نمائيد
قم تهران آرژانتين

خميني شهر تهران جنوب

پایانه مهربین خمینی شهر

تهران جنوب

1396/03/02

15:15

14

اتوبوس اسکانيا44

% 10

200,000 ریال

180,000 ريال

برگشت از تهران ترمينال جنوب تعاوني 15 بي تا
قم

خميني شهر تهران جنوب

پایانه مهربین خمینی شهر

تهران جنوب

1396/03/02

15:15

4

اتوبوس اسکانيا44

200,000 ريال

ايران پيما مهمان نوازجاده ها
قم

خميني شهر تهران جنوب

پایانه مهربین خمینی شهر

تهران جنوب

1396/03/02

23:45

24

اتوبوس اسکانيا

200,000 ريال

بليط خودراباسامانه پيامکي#333*724*خريداري نمائيد

خميني شهر تهران آرژانتين

پایانه مهربین خمینی شهر

تهران جنوب

1396/03/02

23:45

6

اتوبوس وي اي پي

330,000 ريال

ايران پيما مهمان نوازجاده ها
قم تهران جنوب

خميني شهر تهران جنوب

پایانه مهربین خمینی شهر

تهران جنوب

1396/03/02

23:45

7

اتوبوس اسکانيا44

% 10

200,000 ریال

180,000 ريال

برگشت از تهران ترمينال جنوب تعاوني 15 بي تا

خميني شهر تهران جنوب

پایانه مهربین خمینی شهر

تهران جنوب

1396/03/02

23:59

24

اتوبوس کلاسيک30

220,000 ريال

بليط خودراباسامانه پيامکي#333*724*خريداري نمائيد
قم تهران آرژانتين

خميني شهر تهران جنوب

پایانه مهربین خمینی شهر

تهران جنوب

1396/03/02

23:59

17

اتوبوس وي آي پي

% 10

330,000 ریال

297,000 ريال

برگشت از تهران ترمينال جنوب تعاوني 15 بي تا
تهران آزادي قم