مرتب سازی براساس
ساعت حرکت
تعداد صندلی خالی


شرکت مسافربری
ترمینال مبدا


بلیط اتوبوس خمینی  شهر به تهران

روز جمعه در تاریخ 1396/04/02

ایران پیما خمینی شهر
خميني شهر تهران جنوب
محل سوار شدن : پایانه مهربین خمینی شهر
اتوبوس وي اي پي
1396/04/02
07:00
ظرفیت باقیمانده : 3 صندلی
330,000 ریال

خرید بلیط
توضیحات : ايران پيما مهمان نوازجاده ها
قم

ایران پیما خمینی شهر
خميني شهر تهران جنوب
محل سوار شدن : پایانه مهربین خمینی شهر
اتوبوس اسکانيا44
1396/04/02
09:30
ظرفیت باقیمانده : 3 صندلی
200,000 ریال

خرید بلیط
توضیحات : ايران پيما مهمان نوازجاده ها
قم
10 %
ترابر بی تا خمینی شهر
خميني شهر تهران جنوب
محل سوار شدن : پایانه مهربین خمینی شهر
اتوبوس اسکانيا44
1396/04/02
09:40
ظرفیت باقیمانده : 6 صندلی
200,000 ریال
180,000 ریال

خرید بلیط
توضیحات : برگشت از تهران ترمينال جنوب تعاوني 15 بي تا
قم

همسفر وطن خمینی شهر
خميني شهر تهران جنوب
محل سوار شدن : پایانه مهربین خمینی شهر
اتوبوس اسکانيا
1396/04/02
09:45
ظرفیت باقیمانده : 6 صندلی
200,000 ریال

خرید بلیط
توضیحات : بليط خودراباسامانه پيامکي#333*724*خريداري نمائيد
قم

همسفر وطن خمینی شهر
خميني شهر تهران جنوب
محل سوار شدن : پایانه مهربین خمینی شهر
اتوبوس مارال تک30
1396/04/02
14:00
ظرفیت باقیمانده : 4 صندلی
220,000 ریال

خرید بلیط
توضیحات : بليط خودراباسامانه پيامکي#333*724*خريداري نمائيد
قم
10 %
ترابر بی تا خمینی شهر
خميني شهر تهران جنوب
محل سوار شدن : پایانه مهربین خمینی شهر
اتوبوس مارال تک30
1396/04/02
14:00
ظرفیت باقیمانده : 12 صندلی
250,000 ریال
225,000 ریال

خرید بلیط
توضیحات : برگشت از تهران ترمينال جنوب تعاوني 15 بي تا
قم

ایران پیما خمینی شهر
خميني شهر تهران جنوب
محل سوار شدن : پایانه مهربین خمینی شهر
اتوبوس 30کلاسيک
1396/04/02
14:00
ظرفیت باقیمانده : 3 صندلی
260,000 ریال

خرید بلیط
توضیحات : ايران پيما مهمان نوازجاده ها
قم

همسفر وطن خمینی شهر
خميني شهر تهران جنوب
محل سوار شدن : پایانه مهربین خمینی شهر
اتوبوس اسکانيا
1396/04/02
15:15
ظرفیت باقیمانده : 14 صندلی
200,000 ریال

خرید بلیط
توضیحات : بليط رزرو خودراباسامانه پيامکي#333*724*خريداري نمائيد
قم تهران آرژانتين

ایران پیما خمینی شهر
خميني شهر تهران جنوب
محل سوار شدن : پایانه مهربین خمینی شهر
اتوبوس اسکانيا44
1396/04/02
15:15
ظرفیت باقیمانده : 8 صندلی
200,000 ریال

خرید بلیط
توضیحات : ايران پيما مهمان نوازجاده ها
قم
10 %
ترابر بی تا خمینی شهر
خميني شهر تهران جنوب
محل سوار شدن : پایانه مهربین خمینی شهر
اتوبوس اسکانيا44
1396/04/02
15:15
ظرفیت باقیمانده : 15 صندلی
200,000 ریال
180,000 ریال

خرید بلیط
توضیحات : برگشت از تهران ترمينال جنوب تعاوني 15 بي تا
قم
10 %
ترابر بی تا خمینی شهر
خميني شهر تهران آرژانتين
محل سوار شدن : پایانه مهربین خمینی شهر
اتوبوس وي آي پي
1396/04/02
15:30
ظرفیت باقیمانده : 5 صندلی
330,000 ریال
297,000 ریال

خرید بلیط
توضیحات : جهت سوار شدن با شرکت هماهنگ باشيد
قم

ایران پیما خمینی شهر
خميني شهر تهران جنوب مقصدنهایی : کرج
محل سوار شدن : پایانه مهربین خمینی شهر
اتوبوس اسکانيا44
1396/04/02
23:30
ظرفیت باقیمانده : 3 صندلی
200,000 ریال

خرید بلیط
توضیحات : ايران پيما مهمان نوازجاده ها
تهران جنوب تهران آزادي

همسفر وطن خمینی شهر
خميني شهر ميدان آزادي مقصدنهایی : کرج
محل سوار شدن : پایانه مهربین خمینی شهر
اتوبوس اسکانيا
1396/04/02
23:30
ظرفیت باقیمانده : 8 صندلی
200,000 ریال

خرید بلیط
توضیحات : بليط خودراباسامانه پيامکي#333*724*خريداري نمائيد
قم ميدان آزادي
10 %
ترابر بی تا خمینی شهر
خميني شهر تهران جنوب
محل سوار شدن : پایانه مهربین خمینی شهر
اتوبوس اسکانيا44
1396/04/02
23:45
ظرفیت باقیمانده : 41 صندلی
200,000 ریال
180,000 ریال

خرید بلیط
توضیحات : برگشت از تهران ترمينال جنوب تعاوني 15 بي تا

همسفر وطن خمینی شهر
خميني شهر تهران جنوب
محل سوار شدن : پایانه مهربین خمینی شهر
اتوبوس اسکانيا
1396/04/02
23:45
ظرفیت باقیمانده : 24 صندلی
200,000 ریال

خرید بلیط
توضیحات : بليط خودراباسامانه پيامکي#333*724*خريداري نمائيد

ایران پیما خمینی شهر
خميني شهر تهران آرژانتين
محل سوار شدن : پایانه مهربین خمینی شهر
اتوبوس وي اي پي
1396/04/02
23:50
ظرفیت باقیمانده : 6 صندلی
330,000 ریال

خرید بلیط
توضیحات : ايران پيما مهمان نوازجاده ها
قم تهران جنوب
10 %
ترابر بی تا خمینی شهر
خميني شهر تهران جنوب
محل سوار شدن : پایانه مهربین خمینی شهر
اتوبوس وي آي پي
1396/04/02
23:59
ظرفیت باقیمانده : 16 صندلی
330,000 ریال
297,000 ریال

خرید بلیط
توضیحات : برگشت از تهران ترمينال جنوب تعاوني 15 بي تا
تهران آزادي قم

همسفر وطن خمینی شهر
خميني شهر تهران جنوب
محل سوار شدن : پایانه مهربین خمینی شهر
اتوبوس کلاسيک30
1396/04/02
23:59
ظرفیت باقیمانده : 21 صندلی
220,000 ریال

خرید بلیط
توضیحات : بليط خودراباسامانه پيامکي#333*724*خريداري نمائيد
قم تهران آرژانتين