مرتب سازی براساس
ساعت حرکت
تعداد صندلی خالی


شرکت مسافربری


ترمینال مبدا


بلیط اتوبوس خمینی  شهر به تهران

روز پنج شنبه در تاریخ 1396/10/28
5 %
لوان نور خمینی شهر
لوان نور خمینی شهر
خميني شهر به پايانه جنوب
محل سوار شدن : پایانه مهربین خمینی شهر
اتوبوس وي آي پي
1396/10/28
07:00
ظرفیت باقیمانده : 0 صندلی
330,000 ریال
313,500 ریال

توضیحات : تهران جنوب
تهران قم
20 %
ایران پیما خمینی شهر
ایران پیما خمینی شهر
خميني شهر به تهران جنوب
محل سوار شدن : پایانه مهربین خمینی شهر
اتوبوس وي اي پي
1396/10/28
07:00
ظرفیت باقیمانده : 3 صندلی
330,000 ریال
264,000 ریال

توضیحات : همراه داشتن کارت شناسايي مسافر الزامي مي باشد
قم
20 %
ایران پیما خمینی شهر
ایران پیما خمینی شهر
خميني شهر به تهران جنوب
محل سوار شدن : پایانه مهربین خمینی شهر
اتوبوس وي اي پي
1396/10/28
09:10
ظرفیت باقیمانده : 2 صندلی
330,000 ریال
264,000 ریال

توضیحات : آيران پيما مهمان نواز جاده ها
قم
5 %
رویال سفر ایرانیان خمینی شهر
رویال سفر ایرانیان خمینی شهر
خميني شهر به پايانه جنوب
محل سوار شدن : پایانه مهربین خمینی شهر
اتوبوس VIP
1396/10/28
09:15
ظرفیت باقیمانده : 3 صندلی
330,000 ریال
313,500 ریال

توضیحات : جهت تهيه بليط برگشت به دفتررويال سفر خميني شهرمراجعه کنيد
قم
5 %
رویال سفر ایرانیان خمینی شهر
رویال سفر ایرانیان خمینی شهر
خميني شهر به پايانه جنوب
محل سوار شدن : پایانه مهربین خمینی شهر
اتوبوس اسکانيا44
1396/10/28
09:30
ظرفیت باقیمانده : 14 صندلی
200,000 ریال
190,000 ریال

توضیحات : جهت تهيه بليط برگشت به دفتررويال سفر خميني شهرمراجعه کنيد
قم
10 %
ترابر بی تا خمینی شهر
ترابر بی تا خمینی شهر
خميني شهر به تهران جنوب
محل سوار شدن : پایانه مهربین خمینی شهر
اتوبوس اسکانيا مارال
1396/10/28
09:40
ظرفیت باقیمانده : 12 صندلی
200,000 ریال
180,000 ریال

توضیحات : برگشت از تهران ترمينال جنوب تعاوني 15 بي تا
قم
5 %
لوان نور خمینی شهر
لوان نور خمینی شهر
خميني شهر به پايانه جنوب
محل سوار شدن : پایانه مهربین خمینی شهر
اتوبوس ولو 44
1396/10/28
09:40
ظرفیت باقیمانده : 2 صندلی
205,000 ریال
194,750 ریال

توضیحات : تهران جنوب
تهران قم
12 %
همسفر وطن خمینی شهر
همسفر وطن خمینی شهر
خميني شهر به تهران جنوب
محل سوار شدن : پایانه مهربین خمینی شهر
اتوبوس اسکانيا
1396/10/28
09:45
ظرفیت باقیمانده : 5 صندلی
200,000 ریال
176,000 ریال

توضیحات : بليط خودراباسامانه پيامکي#333*724*خريداري نمائيد
قم
5 %
لوان نور خمینی شهر
لوان نور خمینی شهر
خميني شهر به پايانه غرب مقصدنهایی : کرج
محل سوار شدن : پایانه مهربین خمینی شهر
اتوبوس وي آي پي
1396/10/28
11:00
ظرفیت باقیمانده : 0 صندلی
330,000 ریال
313,500 ریال

پايانه غرب پايانه جنوب
20 %
ایران پیما خمینی شهر
ایران پیما خمینی شهر
خميني شهر به تهران جنوب
محل سوار شدن : پایانه مهربین خمینی شهر
اتوبوس وي اي پي
1396/10/28
13:45
ظرفیت باقیمانده : 3 صندلی
330,000 ریال
264,000 ریال

توضیحات : لطفا ليست را نبنديد
قم
5 %
لوان نور خمینی شهر
لوان نور خمینی شهر
خميني شهر به پايانه جنوب
محل سوار شدن : پایانه مهربین خمینی شهر
اتوبوس ولو 44
1396/10/28
14:00
ظرفیت باقیمانده : 2 صندلی
205,000 ریال
194,750 ریال

قم تهران
10 %
ترابر بی تا خمینی شهر
ترابر بی تا خمینی شهر
خميني شهر به تهران جنوب
محل سوار شدن : پایانه مهربین خمینی شهر
اتوبوس اسکانيا مارال
1396/10/28
14:00
ظرفیت باقیمانده : 14 صندلی
200,000 ریال
180,000 ریال

توضیحات : برگشت از تهران ترمينال جنوب تعاوني 15 بي تا
قم
20 %
ایران پیما خمینی شهر
ایران پیما خمینی شهر
خميني شهر به تهران جنوب
محل سوار شدن : پایانه مهربین خمینی شهر
اتوبوس اسکانيا44
1396/10/28
14:00
ظرفیت باقیمانده : 0 صندلی
200,000 ریال
160,000 ریال

توضیحات : همراه داشتن کارت شناسايي مسافر الزامي مي باشد
تهران قم
12 %
همسفر وطن خمینی شهر
همسفر وطن خمینی شهر
خميني شهر به تهران جنوب
محل سوار شدن : پایانه مهربین خمینی شهر
اتوبوس اسکانيا
1396/10/28
14:00
ظرفیت باقیمانده : 4 صندلی
200,000 ریال
176,000 ریال

توضیحات : بليط خودراباسامانه پيامکي#333*724*خريداري نمائيد
قم
5 %
رویال سفر ایرانیان خمینی شهر
رویال سفر ایرانیان خمینی شهر
خميني شهر به پايانه جنوب
محل سوار شدن : پایانه مهربین خمینی شهر
اتوبوس اسکانيا44
1396/10/28
14:00
ظرفیت باقیمانده : 12 صندلی
200,000 ریال
190,000 ریال

توضیحات : جهت تهيه بليط برگشت به دفتررويال سفر خميني شهرمراجعه کنيد
قم
5 %
رویال سفر ایرانیان خمینی شهر
رویال سفر ایرانیان خمینی شهر
خميني شهر به پايانه جنوب
محل سوار شدن : پایانه مهربین خمینی شهر
اتوبوس اسکانيا44
1396/10/28
15:15
ظرفیت باقیمانده : 15 صندلی
200,000 ریال
190,000 ریال

توضیحات : جهت تهيه بليط برگشت به دفتررويال سفر خميني شهرمراجعه کنيد
قم
5 %
لوان نور خمینی شهر
لوان نور خمینی شهر
خميني شهر به پايانه جنوب
محل سوار شدن : پایانه مهربین خمینی شهر
اتوبوس ولو 44
1396/10/28
15:15
ظرفیت باقیمانده : 2 صندلی
205,000 ریال
194,750 ریال

توضیحات : تهران جنوب
تهران قم

ایران پیما خمینی شهر
ایران پیما خمینی شهر
خميني شهر به تهران آرژانتين مقصدنهایی : گنبدکاووس
محل سوار شدن : پایانه مهربین خمینی شهر
اتوبوس 32کلاسيک
1396/10/28
15:30
ظرفیت باقیمانده : 32 صندلی
275,000 ریال

توضیحات : همراه داشتن کارت شناسايي مسافر الزامي مي باشد
گرگان تهران آرژانتين آمل ساري
12 %
همسفر وطن خمینی شهر
همسفر وطن خمینی شهر
خميني شهر به تهران آرژانتين
محل سوار شدن : پایانه مهربین خمینی شهر
اتوبوس وي . آي . پي
1396/10/28
15:30
ظرفیت باقیمانده : 9 صندلی
300,000 ریال
264,000 ریال

توضیحات : توقف بعدي شاهين شهر
قم تهران جنوب
5 %
رویال سفر ایرانیان خمینی شهر
رویال سفر ایرانیان خمینی شهر
خميني شهر به پايانه بيهقي
محل سوار شدن : پایانه مهربین خمینی شهر
اتوبوس VIP
1396/10/28
15:30
ظرفیت باقیمانده : 6 صندلی
330,000 ریال
313,500 ریال

توضیحات : جهت تهيه بليط برگشت به دفتررويال سفر خميني شهرمراجعه کنيد
قم پايانه جنوب

ترابر بی تا خمینی شهر
ترابر بی تا خمینی شهر
خميني شهر به تهران آرژانتين
محل سوار شدن : پایانه مهربین خمینی شهر
اتوبوس وي آي پي
1396/10/28
15:30
ظرفیت باقیمانده : 6 صندلی
300,000 ریال

توضیحات : جهت سوار شدن با شرکت هماهنگ باشيد
12 %
همسفر وطن خمینی شهر
همسفر وطن خمینی شهر
خميني شهر به تهران جنوب
محل سوار شدن : پایانه مهربین خمینی شهر
اتوبوس وي . آي . پي
1396/10/28
17:00
ظرفیت باقیمانده : 25 صندلی
300,000 ریال
264,000 ریال

توضیحات : توقف بعدي شاهين شهر
قم تهران آرژانتين
5 %
رویال سفر ایرانیان خمینی شهر
رویال سفر ایرانیان خمینی شهر
خميني شهر به پايانه بيهقي
محل سوار شدن : پایانه مهربین خمینی شهر
اتوبوس VIP
1396/10/28
17:00
ظرفیت باقیمانده : 3 صندلی
330,000 ریال
313,500 ریال

توضیحات : جهت تهيه بليط برگشت به دفتررويال سفر خميني شهرمراجعه کنيد
قم پايانه جنوب
10 %
ترابر بی تا خمینی شهر
ترابر بی تا خمینی شهر
خميني شهر به تهران آرژانتين
محل سوار شدن : پایانه مهربین خمینی شهر
اتوبوس وي آي پي مارال
1396/10/28
17:00
ظرفیت باقیمانده : 3 صندلی
300,000 ریال
270,000 ریال

توضیحات : جهت سوار شدن با شرکت هماهنگ باشيد
قم تهران جنوب
5 %
رویال سفر ایرانیان خمینی شهر
رویال سفر ایرانیان خمینی شهر
خميني شهر به پايانه غرب مقصدنهایی : کرج
محل سوار شدن : پایانه مهربین خمینی شهر
اتوبوس VIP
1396/10/28
23:30
ظرفیت باقیمانده : 9 صندلی
330,000 ریال
313,500 ریال

توضیحات : قابل توجه مسافرين پايانه غرب.محل پياده شدن ميدان آزادي مي باشد
قم پايانه غرب
12 %
همسفر وطن خمینی شهر
همسفر وطن خمینی شهر
خميني شهر به ميدان آزادي مقصدنهایی : کرج
محل سوار شدن : پایانه مهربین خمینی شهر
اتوبوس وي . آي . پي
1396/10/28
23:30
ظرفیت باقیمانده : 1 صندلی
330,000 ریال
290,400 ریال

توضیحات : بليط خودراباسامانه پيامکي#333*724*خريداري نمائيد
قم ميدان آزادي تهران جنوب

ترابر بی تا خمینی شهر
ترابر بی تا خمینی شهر
خميني شهر به تهران جنوب
محل سوار شدن : پایانه مهربین خمینی شهر
اتوبوس اسکانيا44
1396/10/28
23:55
ظرفیت باقیمانده : 8 صندلی
200,000 ریال

توضیحات : برگشت از ترمينال جنوب ترابر بي تا تعاوني 15
قم
5 %
رویال سفر ایرانیان خمینی شهر
رویال سفر ایرانیان خمینی شهر
خميني شهر به پايانه جنوب
محل سوار شدن : پایانه مهربین خمینی شهر
اتوبوس VIP
1396/10/28
23:59
ظرفیت باقیمانده : 19 صندلی
330,000 ریال
313,500 ریال

توضیحات : قابل توجه مسافرين پايانه غرب.محل پياده شدن ميدان آزادي مي باشد
قم پايانه غرب
10 %
ترابر بی تا خمینی شهر
ترابر بی تا خمینی شهر
خميني شهر به تهران آرژانتين
محل سوار شدن : پایانه مهربین خمینی شهر
اتوبوس وي آي پي
1396/10/28
23:59
ظرفیت باقیمانده : 25 صندلی
300,000 ریال
270,000 ریال

توضیحات : برگشت از تهران ترمينال جنوب تعاوني 15 بي تا
تهران جنوب