مرتب سازی براساس
ساعت حرکت
تعداد صندلی خالی


شرکت مسافربری
ترمینال مبدا


بلیط اتوبوس خمینی  شهر به بروجرد

روز يكشنبه در تاریخ 1396/12/27

رویال سفر ایرانیان خمینی شهر
رویال سفر ایرانیان خمینی شهر
خميني شهر به بروجرد
محل سوار شدن : پایانه مهربین خمینی شهر
اتوبوس اسکانيا44
1396/12/27
07:50
ظرفیت باقیمانده : 12 صندلی
170,000 ریال

توضیحات : صدوربليط رفت وبرگشت درشرکت رويال سفر واقع درترمينال مهربين
ازنا اليگودرز
10 %
همسفر وطن خمینی شهر
همسفر وطن خمینی شهر
خميني شهر به بروجرد
محل سوار شدن : پایانه مهربین خمینی شهر
اتوبوس اسکانيا
1396/12/27
08:00
ظرفیت باقیمانده : 0 صندلی
175,000 ریال
157,500 ریال

توضیحات : بليط خودراباسامانه پيامکي#333*724*خريداري نمائيد
دورود اليگودرز ازنا

رویال سفر ایرانیان خمینی شهر
رویال سفر ایرانیان خمینی شهر
خميني شهر به بروجرد
محل سوار شدن : پایانه مهربین خمینی شهر
اتوبوس اسکانيا44
1396/12/27
10:50
ظرفیت باقیمانده : 16 صندلی
170,000 ریال

توضیحات : صدوربليط رفت وبرگشت درشرکت رويال سفر واقع درترمينال مهربين
ازنا اليگودرز

ترابر بی تا خمینی شهر
ترابر بی تا خمینی شهر
خميني شهر به بروجرد مقصدنهایی : اليگودرز
محل سوار شدن : پایانه مهربین خمینی شهر
اتوبوس اسکانيا44
1396/12/27
10:50
ظرفیت باقیمانده : 12 صندلی
170,000 ریال

توضیحات : بستن کمربند ايمني الزاميست
بروجرد ازنا
10 %
همسفر وطن خمینی شهر
همسفر وطن خمینی شهر
خميني شهر به بروجرد
محل سوار شدن : پایانه مهربین خمینی شهر
اتوبوس اسکانيا
1396/12/27
11:00
ظرفیت باقیمانده : 0 صندلی
175,000 ریال
157,500 ریال

توضیحات : بليط خودراباسامانه پيامکي#333*724*خريداري نمائيد
ازنا اليگودرز دورود