مرتب سازی براساس
ساعت حرکت
تعداد صندلی خالی


شرکت مسافربریترمینال مبدا


بلیط اتوبوس خمینی  شهر به الیگودرز

روز چهار شنبه در تاریخ 1396/04/07
10 %
ترابر بی تا خمینی شهر
ترابر بی تا خمینی شهر
خميني شهر به اليگودرز مقصدنهایی : دزفول
محل سوار شدن : پایانه مهربین خمینی شهر
اتوبوس وي آي پي
1396/04/07
20:30
ظرفیت باقیمانده : 6 صندلی
200,000 ریال
180,000 ریال

توضیحات : جهت سوار شدن با شرکت هماهنگ باشيد
خرم اباد (کمال وند) انديمشک ازنا اليگودرز

همسفر وطن خمینی شهر
همسفر وطن خمینی شهر
خميني شهر به اليگودرز مقصدنهایی : دزفول
محل سوار شدن : پایانه مهربین خمینی شهر
اتوبوس اسکانيا
1396/04/07
21:00
ظرفیت باقیمانده : 15 صندلی
120,000 ریال

توضیحات : سرويس ازنا،اليگودرز،فريدونشهردائرگرديد.
انديمشک خرم اباد (کمربندي) ازنا دورود اليگودرز
10 %
ترابر بی تا خمینی شهر
ترابر بی تا خمینی شهر
خميني شهر به اليگودرز مقصدنهایی : دزفول
محل سوار شدن : پایانه مهربین خمینی شهر
اتوبوس اسکانيا44
1396/04/07
21:00
ظرفیت باقیمانده : 14 صندلی
120,000 ریال
108,000 ریال

توضیحات : مسافرين محترم بستن کمربند ايمني الزاميست
خرم اباد (کمال وند) انديمشک ازنا اليگودرز دورود
10 %
ترابر بی تا خمینی شهر
ترابر بی تا خمینی شهر
خميني شهر به اليگودرز مقصدنهایی : کرمانشاه
محل سوار شدن : پایانه مهربین خمینی شهر
اتوبوس اسکانيا44
1396/04/07
21:30
ظرفیت باقیمانده : 8 صندلی
120,000 ریال
108,000 ریال

توضیحات : جهت سوار شدن با شرکت هماهنگ باشيد
بروجرد ازنا اليگودرز