مرتب سازی براساس
ساعت حرکت
تعداد صندلی خالی


شرکت مسافربریترمینال مبدا


بلیط اتوبوس خمینی  شهر به الیگودرز

روز سه شنبه در تاریخ 1397/03/29

ایران پیما خمینی شهر
ایران پیما خمینی شهر
خميني شهر به اليگودرز مقصدنهایی : دزفول
محل سوار شدن : پایانه مهربین خمینی شهر
اتوبوس اسکانيا44
1397/03/29
20:40
ظرفیت باقیمانده : 10 صندلی
144,000 ریال

توضیحات : ايران پيما آرامش راه ها/ برگشت کاوه اصفهان
اليگودرز انديمشک
17 %
ترابر بی تا خمینی شهر
ترابر بی تا خمینی شهر
خميني شهر به اليگودرز مقصدنهایی : دزفول
محل سوار شدن : پایانه مهربین خمینی شهر
اتوبوس اسکانيا44
1397/03/29
20:45
ظرفیت باقیمانده : 4 صندلی
144,000 ریال
119,520 ریال

توضیحات : بستن کمربند ايمني الزاميست
خرم اباد (کمال وند) انديمشک اليگودرز دورود