مرتب سازی براساس
ساعت حرکت
تعداد صندلی خالی


شرکت مسافربری
ترمینال مبدا


مبدا
مقصد
تاریخ حرکت
برای جستجو کلیک کنید.

نتایج جستجوی بلیط اتوبوس از مبدا به مقصد در روز به تاریخ

خميني شهر بروجرد

پایانه مهربین خمینی شهر

اليگودرز

1396/03/04

08:00

16

اتوبوس اسکانيا

120,000 ريال

بليط خودراباسامانه پيامکي#333*724*خريداري نمائيد
دورود اليگودرز

خميني شهر دزفول

پایانه مهربین خمینی شهر

اليگودرز

1396/03/04

09:00

6

اتوبوس وي آي پي

% 10

200,000 ریال

180,000 ريال

جهت سوار شدن با شرکت هماهنگ باشيد
انديمشک ازنا اليگودرز

خميني شهر بروجرد

پایانه مهربین خمینی شهر

اليگودرز

1396/03/04

10:45

4

اتوبوس اسکانيا44

120,000 ريال

ايران پيما مهمان نوازجاده ها
اليگودرز دورود

خميني شهر اليگودرز

پایانه مهربین خمینی شهر

اليگودرز

1396/03/04

10:50

12

اتوبوس اسکانيا44

% 10

120,000 ریال

108,000 ريال

جهت سوار شدن با شرکت هماهنگ باشيد
بروجرد دورود ازنا

خميني شهر بروجرد

پایانه مهربین خمینی شهر

اليگودرز

1396/03/04

11:00

12

اتوبوس اسکانيا

120,000 ريال

بليط خودراباسامانه پيامکي#333*724*خريداري نمائيد
اليگودرز دورود

خميني شهر دزفول

پایانه مهربین خمینی شهر

اليگودرز

1396/03/04

12:15

6

اتوبوس وي آي پي

% 10

200,000 ریال

180,000 ريال

جهت سوار شدن با شرکت هماهنگ باشيد
خرم اباد (کمال وند) انديمشک ازنا اليگودرز

خميني شهر خرم اباد (کمال وند)

پایانه مهربین خمینی شهر

اليگودرز

1396/03/04

13:45

12

اتوبوس اسکانيا44

% 10

120,000 ریال

108,000 ريال

جهت سوار شدن با شرکت هماهنگ باشيد
اليگودرز دورود ازنا

خميني شهر اليگودرز

پایانه مهربین خمینی شهر

اليگودرز

1396/03/04

15:00

12

اتوبوس اسکانيا44

% 10

120,000 ریال

108,000 ريال

جهت سوار شدن با شرکت هماهنگ باشيد
بروجرد دورود ازنا

خميني شهر دزفول

پایانه مهربین خمینی شهر

اليگودرز

1396/03/04

19:15

4

اتوبوس اسکانيا44

120,000 ريال

ايران پيما مهمان نوازجاده ها
اليگودرز

خميني شهر دزفول

پایانه مهربین خمینی شهر

اليگودرز

1396/03/04

19:15

18

اتوبوس اسکانيا

120,000 ريال

سرويس ازنا،اليگودرز،فريدونشهردائرگرديد.
انديمشک خرم اباد (کمربندي) ازنا دورود اليگودرز

خميني شهر دزفول

پایانه مهربین خمینی شهر

اليگودرز

1396/03/04

20:30

6

اتوبوس وي آي پي

% 10

200,000 ریال

180,000 ريال

جهت سوار شدن با شرکت هماهنگ باشيد
خرم اباد (کمال وند) انديمشک ازنا اليگودرز

خميني شهر دزفول

پایانه مهربین خمینی شهر

اليگودرز

1396/03/04

21:00

16

اتوبوس اسکانيا44

% 10

120,000 ریال

108,000 ريال

مسافرين محترم بستن کمربند ايمني الزاميست
خرم اباد (کمال وند) انديمشک ازنا اليگودرز دورود

خميني شهر کرمانشاه

پایانه مهربین خمینی شهر

اليگودرز

1396/03/04

21:30

8

اتوبوس اسکانيا44

% 10

120,000 ریال

108,000 ريال

جهت سوار شدن با شرکت هماهنگ باشيد
بروجرد ازنا اليگودرز