مرتب سازی براساس
ساعت حرکت
تعداد صندلی خالی


شرکت مسافربریترمینال مبدا


بلیط اتوبوس خمینی  شهر به ازنا

روز دو شنبه در تاریخ 1396/04/05
10 %
ترابر بی تا خمینی شهر
ترابر بی تا خمینی شهر
خميني شهر به ازنا مقصدنهایی : دزفول
محل سوار شدن : پایانه مهربین خمینی شهر
اتوبوس وي آي پي
1396/04/05
09:00
ظرفیت باقیمانده : 6 صندلی
200,000 ریال
180,000 ریال

توضیحات : جهت سوار شدن با شرکت هماهنگ باشيد
انديمشک ازنا اليگودرز
10 %
ترابر بی تا خمینی شهر
ترابر بی تا خمینی شهر
خميني شهر به ازنا مقصدنهایی : اليگودرز
محل سوار شدن : پایانه مهربین خمینی شهر
اتوبوس اسکانيا44
1396/04/05
10:50
ظرفیت باقیمانده : 12 صندلی
120,000 ریال
108,000 ریال

توضیحات : جهت سوار شدن با شرکت هماهنگ باشيد
بروجرد دورود ازنا
10 %
ترابر بی تا خمینی شهر
ترابر بی تا خمینی شهر
خميني شهر به ازنا مقصدنهایی : خرم اباد (کمال وند)
محل سوار شدن : پایانه مهربین خمینی شهر
اتوبوس اسکانيا44
1396/04/05
13:45
ظرفیت باقیمانده : 12 صندلی
120,000 ریال
108,000 ریال

توضیحات : جهت سوار شدن با شرکت هماهنگ باشيد
اليگودرز دورود ازنا
10 %
ترابر بی تا خمینی شهر
ترابر بی تا خمینی شهر
خميني شهر به ازنا مقصدنهایی : اليگودرز
محل سوار شدن : پایانه مهربین خمینی شهر
اتوبوس اسکانيا44
1396/04/05
15:00
ظرفیت باقیمانده : 12 صندلی
120,000 ریال
108,000 ریال

توضیحات : جهت سوار شدن با شرکت هماهنگ باشيد
بروجرد دورود ازنا
10 %
ترابر بی تا خمینی شهر
ترابر بی تا خمینی شهر
خميني شهر به ازنا مقصدنهایی : دزفول
محل سوار شدن : پایانه مهربین خمینی شهر
اتوبوس وي آي پي
1396/04/05
20:30
ظرفیت باقیمانده : 6 صندلی
200,000 ریال
180,000 ریال

توضیحات : جهت سوار شدن با شرکت هماهنگ باشيد
خرم اباد (کمال وند) انديمشک ازنا اليگودرز

همسفر وطن خمینی شهر
همسفر وطن خمینی شهر
خميني شهر به ازنا مقصدنهایی : دزفول
محل سوار شدن : پایانه مهربین خمینی شهر
اتوبوس اسکانيا
1396/04/05
21:00
ظرفیت باقیمانده : 17 صندلی
140,000 ریال

توضیحات : سرويس ازنا،اليگودرز،فريدونشهردائرگرديد.
انديمشک خرم اباد (کمربندي) ازنا دورود اليگودرز
10 %
ترابر بی تا خمینی شهر
ترابر بی تا خمینی شهر
خميني شهر به ازنا مقصدنهایی : دزفول
محل سوار شدن : پایانه مهربین خمینی شهر
اتوبوس اسکانيا44
1396/04/05
21:00
ظرفیت باقیمانده : 14 صندلی
120,000 ریال
108,000 ریال

توضیحات : مسافرين محترم بستن کمربند ايمني الزاميست
خرم اباد (کمال وند) انديمشک ازنا اليگودرز دورود
10 %
ترابر بی تا خمینی شهر
ترابر بی تا خمینی شهر
خميني شهر به ازنا مقصدنهایی : کرمانشاه
محل سوار شدن : پایانه مهربین خمینی شهر
اتوبوس اسکانيا44
1396/04/05
21:30
ظرفیت باقیمانده : 8 صندلی
120,000 ریال
108,000 ریال

توضیحات : جهت سوار شدن با شرکت هماهنگ باشيد
بروجرد ازنا اليگودرز