مرتب سازی براساس
ساعت حرکت
تعداد صندلی خالی


شرکت مسافربری


ترمینال مبدا


بلیط اتوبوس خدابنده به قزوین

روز سه شنبه در تاریخ 1396/08/30
5 %
همسفر خدابنده زنجان
همسفر خدابنده زنجان
خدابنده (قيدار) به قزوين مقصدنهایی : تهران غرب-آزادي
محل سوار شدن : میدان پژوهش
اتوبوس ويژه457-40
1396/08/30
09:00
ظرفیت باقیمانده : 40 صندلی
100,000 ریال
95,000 ریال

تاکستان قزوين
5 %
همسفر خدابنده زنجان
همسفر خدابنده زنجان
خدابنده (قيدار) به قزوين مقصدنهایی : تهران غرب-آزادي
محل سوار شدن : میدان پژوهش
اتوبوس ويژه457-40
1396/08/30
10:00
ظرفیت باقیمانده : 40 صندلی
100,000 ریال
95,000 ریال

تاکستان قزوين
5 %
همسفر خدابنده زنجان
همسفر خدابنده زنجان
خدابنده (قيدار) به قزوين مقصدنهایی : تهران غرب-آزادي
محل سوار شدن : میدان پژوهش
اتوبوس ويژه457-40
1396/08/30
15:30
ظرفیت باقیمانده : 40 صندلی
100,000 ریال
95,000 ریال

تاکستان قزوين