مرتب سازی براساس
ساعت حرکت
تعداد صندلی خالی


شرکت مسافربری


ترمینال مبدا


بلیط اتوبوس خدابنده به تاکستان

روز دو شنبه در تاریخ 1396/12/28
5 %
همسفر خدابنده زنجان
همسفر خدابنده زنجان
خدابنده (قيدار) به تاکستان مقصدنهایی : تهران غرب-آزادي
محل سوار شدن : میدان پژوهش
اتوبوس اسکانيا44
1396/12/28
09:00
ظرفیت باقیمانده : 44 صندلی
95,000 ریال
90,250 ریال

تاکستان قزوين
5 %
همسفر خدابنده زنجان
همسفر خدابنده زنجان
خدابنده (قيدار) به تاکستان مقصدنهایی : تهران غرب-آزادي
محل سوار شدن : میدان پژوهش
اتوبوس ويژه457-40
1396/12/28
10:00
ظرفیت باقیمانده : 40 صندلی
95,000 ریال
90,250 ریال

تاکستان قزوين
5 %
همسفر خدابنده زنجان
همسفر خدابنده زنجان
خدابنده (قيدار) به تاکستان مقصدنهایی : تهران غرب-آزادي
محل سوار شدن : میدان پژوهش
اتوبوس مارال 32
1396/12/28
13:30
ظرفیت باقیمانده : 32 صندلی
140,000 ریال
133,000 ریال

توضیحات : باخريداينترنتي 5%تخفيف بگيريد
تاکستان قزوين
5 %
همسفر خدابنده زنجان
همسفر خدابنده زنجان
خدابنده (قيدار) به تاکستان مقصدنهایی : تهران غرب-آزادي
محل سوار شدن : میدان پژوهش
اتوبوس ويژه457-40
1396/12/28
15:30
ظرفیت باقیمانده : 40 صندلی
95,000 ریال
90,250 ریال

تاکستان قزوين