مرتب سازی براساس
ساعت حرکت
تعداد صندلی خالی


شرکت مسافربری
ترمینال مبدا


بلیط اتوبوس ایذه به بروجن

روز پنج شنبه در تاریخ 1396/10/28

ترابر بی تا ایذه
ترابر بی تا ایذه
ايذه به بروجن مقصدنهایی : اصفهان
محل سوار شدن : پایانه ایذه
اتوبوس اسکانيا بهادري
1396/10/28
09:00
ظرفیت باقیمانده : 22 صندلی
250,000 ریال

بروجن

پیک صبا ایذه
پیک صبا ایذه
ايذه به بروجن مقصدنهایی : اصفهان vip
محل سوار شدن : پایانه ایذه
اتوبوس اسکانيا تک/
1396/10/28
10:00
ظرفیت باقیمانده : 30 صندلی
250,000 ریال

توضیحات : سفر خوبي داشته باشيد
شاهين شهر بروجن

ایران پیما ایذه
ایران پیما ایذه
ايذه به بروجن مقصدنهایی : اصفهان
محل سوار شدن : پایانه ایذه
اتوبوس تک صندلي
1396/10/28
11:30
ظرفیت باقیمانده : 30 صندلی
250,000 ریال

شاهين شهر و ميمه بروجن

پیک صبا ایذه
پیک صبا ایذه
ايذه به بروجن مقصدنهایی : اصفهان vip
محل سوار شدن : پایانه ایذه
اتوبوس اسکانيا تک/
1396/10/28
11:30
ظرفیت باقیمانده : 30 صندلی
250,000 ریال

توضیحات : سفر خوبي داشته باشيد
شاهين شهر بروجن

ایران پیما ایذه
ایران پیما ایذه
ايذه به بروجن مقصدنهایی : اصفهان
محل سوار شدن : پایانه ایذه
اتوبوس تک صندلي
1396/10/28
12:30
ظرفیت باقیمانده : 30 صندلی
250,000 ریال

شاهين شهر و ميمه بروجن

ایران پیما ایذه
ایران پیما ایذه
ايذه به بروجن مقصدنهایی : اصفهان
محل سوار شدن : پایانه ایذه
اتوبوس اسکانيا
1396/10/28
13:30
ظرفیت باقیمانده : 3 صندلی
300,000 ریال

شاهين شهر و ميمه بروجن

پیک صبا ایذه
پیک صبا ایذه
ايذه به بروجن مقصدنهایی : اصفهان
محل سوار شدن : پایانه ایذه
اتوبوس 25نفره vipمارال
1396/10/28
14:00
ظرفیت باقیمانده : 25 صندلی
300,000 ریال

توضیحات : سفر خوبي داشته باشيد
شاهين شهر بروجن

ایران پیما ایذه
ایران پیما ایذه
ايذه به بروجن مقصدنهایی : اصفهان
محل سوار شدن : پایانه ایذه
اتوبوس اسکانيا
1396/10/28
14:30
ظرفیت باقیمانده : 6 صندلی
300,000 ریال

شاهين شهر و ميمه بروجن

پیک صبا ایذه
پیک صبا ایذه
ايذه به بروجن مقصدنهایی : اصفهان vip
محل سوار شدن : پایانه ایذه
اتوبوس اسکانيا تک/
1396/10/28
22:15
ظرفیت باقیمانده : 30 صندلی
250,000 ریال

توضیحات : سفر خوبي داشته باشيد
شاهين شهر بروجن