مرتب سازی براساس
ساعت حرکت
تعداد صندلی خالی


شرکت مسافربریترمینال مبدا


بلیط اتوبوس اهواز به فولادشهر

روز شنبه در تاریخ 1396/04/31

ترابر بی تا اهواز پایانه تپه
ترابر بی تا اهواز پایانه تپه
اهواز به فولادشهر مقصدنهایی : اصفهان صفه
محل سوار شدن : ترمینال تپه اهواز
اتوبوس بي9
1396/04/31
11:30
ظرفیت باقیمانده : 14 صندلی
540,000 ریال

توضیحات : محل سوار شن تپه
اصفهان کاوه فولادشهر زرين شهر

آسیا سفر اهواز پایانه تپه
آسیا سفر اهواز پایانه تپه
اهواز به فولادشهر مقصدنهایی : اصفهان صفه
محل سوار شدن : ترمینال تپه اهواز
اتوبوس اسکانيا44
1396/04/31
17:45
ظرفیت باقیمانده : 22 صندلی
310,000 ریال

توضیحات : محل سوار شدن ترمينال تپه
اصفهان کاوه فولادشهر زرين شهر

ترابر بی تا اهواز پایانه تپه
ترابر بی تا اهواز پایانه تپه
اهواز به فولادشهر مقصدنهایی : اصفهان
محل سوار شدن : ترمینال تپه اهواز
اتوبوس اسکانيا32
1396/04/31
19:30
ظرفیت باقیمانده : 16 صندلی
420,000 ریال

توضیحات : محل سوار شن ترمينال تپه
فولادشهر شاهين شهر زرين شهر

آسیا سفر اهواز پایانه تپه
آسیا سفر اهواز پایانه تپه
اهواز به فولادشهر مقصدنهایی : اصفهان صفه
محل سوار شدن : ترمینال تپه اهواز
اتوبوس بي9
1396/04/31
21:00
ظرفیت باقیمانده : 9 صندلی
540,000 ریال

توضیحات : محل سوارشدن ترمينال تپه
شاهين شهر اصفهان کاوه زرين شهر فولادشهر بروجن

آسیا سفر اهواز پایانه تپه
آسیا سفر اهواز پایانه تپه
اهواز به فولادشهر مقصدنهایی : اصفهان صفه
محل سوار شدن : ترمینال تپه اهواز
اتوبوس مارال
1396/04/31
22:15
ظرفیت باقیمانده : 3 صندلی
540,000 ریال

توضیحات : محل سوار شدن پايانه شرق/تپه
شاهين شهر اصفهان کاوه زرين شهر فولادشهر بروجن

ترابر بی تا اهواز پایانه تپه
ترابر بی تا اهواز پایانه تپه
اهواز به فولادشهر مقصدنهایی : اصفهان صفه
محل سوار شدن : ترمینال تپه اهواز
اتوبوس اسکانيا
1396/04/31
22:30
ظرفیت باقیمانده : 18 صندلی
540,000 ریال

توضیحات : شرکت مسافربري بي تا سفر خوشي رابراي شما آرزو ميکند
اصفهان کاوه شاهين شهر زرين شهر فولادشهر

آسیا سفر اهواز پایانه تپه
آسیا سفر اهواز پایانه تپه
اهواز به فولادشهر مقصدنهایی : اصفهان صفه
محل سوار شدن : ترمینال تپه اهواز
اتوبوس مارال
1396/04/31
23:59
ظرفیت باقیمانده : 7 صندلی
540,000 ریال

توضیحات : محل سوارشدن ترمينال تپه
شاهين شهر اصفهان کاوه زرين شهر فولادشهر بروجن