مرتب سازی براساس
ساعت حرکت
تعداد صندلی خالی


شرکت مسافربریترمینال مبدا


بلیط اتوبوس اهواز به اصفهان پایانه صفه

روز سه شنبه در تاریخ 1397/03/01
20 %
آسیا سفر اهواز پایانه تپه
آسیا سفر اهواز پایانه تپه
اهواز به اصفهان صفه
محل سوار شدن : ترمینال تپه اهواز
اتوبوس مارال/مانيتوردار/همراه بانهار رايگان
1397/03/01
08:45
ظرفیت باقیمانده : 23 صندلی
540,000 ریال
432,000 ریال

توضیحات : محل سوار شدن ترمينال شرق(تپه)09392289535
اصفهان کاوه شاهين شهر بروجن فولادشهر زرين شهر
20 %
ترابر بی تا اهواز پایانه تپه
ترابر بی تا اهواز پایانه تپه
اهواز به اصفهان صفه
محل سوار شدن : ترمینال تپه اهواز
اتوبوس مارال
1397/03/01
09:15
ظرفیت باقیمانده : 19 صندلی
540,000 ریال
432,000 ریال

توضیحات : محل سوار شدن ترمينال تپه
شاهين شهر اصفهان کاوه زرين شهر فولادشهر
20 %
آسیا سفر اهواز پایانه تپه
آسیا سفر اهواز پایانه تپه
اهواز به اصفهان صفه
محل سوار شدن : ترمینال تپه اهواز
اتوبوس درسا مانيتوردار//نهاررايگانVIP
1397/03/01
10:00
ظرفیت باقیمانده : 3 صندلی
540,000 ریال
432,000 ریال

توضیحات : محل سوار شدن ترمينال تپه /09392289535
شاهين شهر اصفهان کاوه بروجن فولادشهر زرين شهر
20 %
ترابر بی تا اهواز پایانه تپه
ترابر بی تا اهواز پایانه تپه
اهواز به اصفهان صفه
محل سوار شدن : ترمینال تپه اهواز
اتوبوس اسکانيا
1397/03/01
10:00
ظرفیت باقیمانده : 19 صندلی
540,000 ریال
432,000 ریال

توضیحات : محل سوارشدن ترمينال تپه
شاهين شهر اصفهان کاوه فولادشهر زرين شهر
20 %
ترابر بی تا اهواز پایانه تپه
ترابر بی تا اهواز پایانه تپه
اهواز به اصفهان صفه
محل سوار شدن : ترمینال تپه اهواز
اتوبوس درسا مانيتوردار
1397/03/01
10:45
ظرفیت باقیمانده : 23 صندلی
540,000 ریال
432,000 ریال

توضیحات : محل سوار شدن ترمينال تپه
شاهين شهر اصفهان کاوه زرين شهر فولادشهر
20 %
ترابر بی تا اهواز پایانه تپه
ترابر بی تا اهواز پایانه تپه
اهواز به اصفهان صفه
محل سوار شدن : ترمینال تپه اهواز
اتوبوس درسا مانيتوردار
1397/03/01
11:30
ظرفیت باقیمانده : 23 صندلی
540,000 ریال
432,000 ریال

توضیحات : محل سوار شدن ترمينال تپه
شاهين شهر اصفهان کاوه زرين شهر فولادشهر
20 %
ترابر بی تا اهواز پایانه تپه
ترابر بی تا اهواز پایانه تپه
اهواز به اصفهان صفه
محل سوار شدن : ترمینال تپه اهواز
اتوبوس مارال
1397/03/01
19:00
ظرفیت باقیمانده : 18 صندلی
540,000 ریال
432,000 ریال

توضیحات : محل سوار شدن ترمينال تپه
شاهين شهر اصفهان کاوه زرين شهر فولادشهر
20 %
ترابر بی تا اهواز پایانه تپه
ترابر بی تا اهواز پایانه تپه
اهواز به اصفهان صفه
محل سوار شدن : ترمینال تپه اهواز
اتوبوس مارال
1397/03/01
19:45
ظرفیت باقیمانده : 18 صندلی
540,000 ریال
432,000 ریال

توضیحات : محل سوار شدن ترمينال تپه09168002822
فولادشهر شاهين شهر اصفهان کاوه زرين شهر
20 %
آسیا سفر اهواز پایانه تپه
آسیا سفر اهواز پایانه تپه
اهواز به اصفهان صفه
محل سوار شدن : ترمینال تپه اهواز
اتوبوس مارال
1397/03/01
21:00
ظرفیت باقیمانده : 13 صندلی
540,000 ریال
432,000 ریال

توضیحات : محل سوار شدن ترمينال تپه 09392289535
شاهين شهر اصفهان کاوه بروجن فولادشهر زرين شهر
20 %
ترابر بی تا اهواز پایانه تپه
ترابر بی تا اهواز پایانه تپه
اهواز به اصفهان صفه
محل سوار شدن : ترمینال تپه اهواز
اتوبوس درسا مانيتوردار
1397/03/01
21:45
ظرفیت باقیمانده : 12 صندلی
540,000 ریال
432,000 ریال

توضیحات : محل سوار شدن ترمينال تپه
شاهين شهر اصفهان کاوه زرين شهر فولادشهر
20 %
آسیا سفر اهواز پایانه تپه
آسیا سفر اهواز پایانه تپه
اهواز به اصفهان صفه
محل سوار شدن : ترمینال تپه اهواز
اتوبوس مارال /مانيتوردار
1397/03/01
22:15
ظرفیت باقیمانده : 11 صندلی
540,000 ریال
432,000 ریال

توضیحات : محل سوار شدن ترمينال تپه 09392289535
شاهين شهر اصفهان کاوه زرين شهر فولادشهر
20 %
ترابر بی تا اهواز پایانه تپه
ترابر بی تا اهواز پایانه تپه
اهواز به اصفهان صفه
محل سوار شدن : ترمینال تپه اهواز
اتوبوس درسا مانيتوردار
1397/03/01
22:30
ظرفیت باقیمانده : 11 صندلی
540,000 ریال
432,000 ریال

توضیحات : محل سوارشدن ترمينال تپه09168002822
زرين شهر شاهين شهر اصفهان کاوه فولادشهر
20 %
ترابر بی تا اهواز پایانه تپه
ترابر بی تا اهواز پایانه تپه
اهواز به اصفهان صفه
محل سوار شدن : ترمینال تپه اهواز
اتوبوس مارال
1397/03/01
23:30
ظرفیت باقیمانده : 18 صندلی
540,000 ریال
432,000 ریال

توضیحات : محل سوار شدن ترمينال تپه
شاهين شهر اصفهان کاوه زرين شهر فولادشهر
20 %
ترابر بی تا اهواز پایانه تپه
ترابر بی تا اهواز پایانه تپه
اهواز به اصفهان صفه
محل سوار شدن : ترمینال تپه اهواز
اتوبوس مارال
1397/03/01
23:59
ظرفیت باقیمانده : 18 صندلی
540,000 ریال
432,000 ریال

توضیحات : محل سوارشدن ترمينال تپه09168002822
زرين شهر شاهين شهر اصفهان کاوه فولادشهر
20 %
آسیا سفر اهواز پایانه تپه
آسیا سفر اهواز پایانه تپه
اهواز به اصفهان صفه
محل سوار شدن : ترمینال تپه اهواز
اتوبوس مارال
1397/03/01
23:59
ظرفیت باقیمانده : 10 صندلی
540,000 ریال
432,000 ریال

توضیحات : محل سوار شدن ترمينال تپه 09392289535
شاهين شهر اصفهان کاوه بروجن فولادشهر زرين شهر